<

Авангардна жiноча зачiска

Дисциплина: Разное
Вид работы: курсовая работа
Язык: украинский
Характеристика нових технiк колорування, мелiрування волосся, балаяжу. Технологiчнi перукарськi прийоми, якi застосовуються для зачiсок рiзного стилю: класичний, романтичний, спортивний, фольклорний, екзотичний. Особливостi зачiсок авангардного стилю.

Змiст

Вступ

1. Аналiз сучасних i перспективних напрямiв моди

2. Характеристика iсторичноСЧ епохи i обТСрунтування вибору базовоСЧ моделi зачiски

3. Технологiчна частина

4. Опис органiзацiСЧ працi перукарнi

5. Технологiчна послiдовнiсть виготовлення постижного виробу

6. ОбТСрунтування виробу i характеристика парфумерно-косметичних засобiв, iнструментiв i обладнання, потрiбних для виконання зачiски

Висновок

Список використаноСЧ лiтератури

Додатки

Вступ

Розвиток i удосконалення перукарського мистецтва тiсно пов'язане з еволюцiСФю людського суспiльства, зростанням рiвня культури. Перукарське мистецтво об'СФднуСФ декiлька основних прийомiв роботи з волоссям: миття, сушка, стрижка, завивка, фарбування.

У всi часи перукарське мистецтво було спрямоване на те, щоб прикрасити зовнiшнiсть, зробити СЧСЧ бiльш привабливою.

Так як перукарське мистецтво удосконалювалось на фонi суспiльного життя, воно завжди перебувало в прямiй залежностi вiд загального стану економiки i культури.

В епоху стародавнього свiту в АссирiСЧ, Вавилонi i РДгиптi навченi раби виконували рiзнi види робiт, якi в перукарськiй справi виконують i сьогоднi. Наприклад - знебарвлення волосся, виготовлення перук, стрижка.

Переворот у модi i видах зачiсок вiдбувався з епохи в епоху. Чим вища ставала культура народу, чим багатший його смак i рiзноманiтнiшi потреби, тим вищий рiвень перукарського мистецтва.

РЖ на сьогоднiшнiй день стиль i мода СФ актуальною темою. Дуже важко визначитись, що модно i який стиль переважаСФ.

Стиль -- це конкурентна, стiнка, складна мода епохи, в якiй мода виражаСФ економiчний стан, полiтичнi погляди, розвиток культури, ставлення до зовнiшнього свiту. На формування iндивiдуального стилю людини можуть впливати лiтературнi образи, твори живопису, образи кiногероСЧв, поняття зi свiту музики, особливо танцювальноСЧ, що в наш час часто породжують цiлi стильовi напрями. Характернi особливостi цих напрямiв виявляються в iндивiдуальних стилях рiзних людей. У своСЧй роботi майстер це враховуСФ, причому в бiльшостi випадкiв при iндивiдуальному моделюваннi бере цi стилi за основу.

На сьогоднiшнiй день iснуСФ багато рiзних напрямкiв моди, але не потрiбно забувати, що кожна людина iндивiдуальна, i тим самим вона вiдрiзняСФться своСФю неповторнiстю у стилi та модними тенденцiями вiд iнших.

Чи можна в однiй зачiсцi спiвставити довге i коротке волосся, авангардний i романтичний стилi, прямi i хвилястi пасма? Можна i потрiбно експериментувати не тiльки з кольором, а i з формою стрижки. РЖ тодi дана зачiска буде вважатися самою модною.

Стиль сьогоднi абсолютно природнiй, плюс iдеальна функцiональнiсть. Нiяких зачiсок, закованих в лаковий панцир, волосся вiльно розвiваСФться на вiтрi, нагадуючи одночасно настовбурчене пiр'я та пелюстки щойно розцвiвшоСЧ квiтки.

1. Аналiз сучасних i перспективних напрямiв моди

У модi все почалося з простих речей. У молодi традицiйними залишилися зачiски панкiв: ВлСЧжачокВ» i ВлмогиканинВ», а ушляхетнену версiю панка демонстрували навiть на подiумах. В АнглiСЧ ця течiя швидко вiдiйшла у минуле й бiльшiсть жiнок охопила романтична лихоманка.

У 1980 р. великий вплив на зачiски мали Олiмпiйськi iгри: перукарi рiзних краСЧн створили чоловiчi та жiночi моделi, якi отримали назви ВлспортивнаВ», ВлолiмпiйськаВ»; з'явилася жiноча стрижка ВлолiмпiяВ». Для них характернi коротке волосся на потилицi й об'СФмна тiм'яна зона, яку часто оформляли за допомогою хiмiчноСЧ завивки.

Зачiску ВлолiмпiюВ» робили як з напiвдовгого, так i з короткого волосся. При цьому використовували сумiшi, якi надавали волоссю пружностi, жорсткостi, еластичностi. Сумiшi мали рiзний колiр (блакитний, бiлий, матовий), бували желеподiбними або рiдкими, а також у аерозольнiй упаковцi, ВлЕхотонВ», ВлКохiнор фортеВ», ВлБелiВ» вважалися тонiзуючими, надали волоссю природного блиску, оживлюючи його. Популярними стали стрижки ВлаврораВ», ВлкаскадВ», в яких волосся, коротке на макiвцi, поступово подовжуСФться донизу. Майстри при оформленнi зачiсок почали використовувати гель.

Наприкiнцi XX ст. вiдмiнностi мiж рiзними краСЧнами в галузi моди на костюми, зачiски помiтно зменшилися.

Протягом останнiх рокiв в УкраСЧнi спостерiгаСФться пiднесення перукарського мистецтва. У великих мiстах провiднi стилiсти, модельСФри-перукарi вiдкривають своСЧ салони. У КиСФвi, Харковi та iнших украСЧнських мiстах вiдкриваються школи, де готують спецiалiстiв перукарського мистецтва за авторськими системами.

З'являються новi технiки колорування, мелiрування волосся, балаяж. Фарбування волосся за методом колорування та стрижки, оформленi з динамiчною легкiстю фiлiрування, стали справжнiм вибухом у модi.

Зачiски з довгого волосся набувають природного вигляду. Навiть накручене на бiгудi волосся потребуСФ мiнiмальноСЧ укладки.

У чоловiчiй модi панують спортивнi зачiски. Найбiльшого поширення набувають силуети ВлтрапецiяВ» та ВлтрикутникВ». Домiнують стрижки двох напрямiв: коротке волосся на потилицi та об'СФмне зверху; коротке волосся зверху у виглядi ВлСЧжачкаВ» i подовжене в нижнiй потиличнiй зонi.

На зламi тисячолiть вiдчуваСФться повна свобода стилiв, напрямiв, смакiв. Яка мода очiкуСФться у майбутньому? Один iз кращих перукарiв свiту француз Жак Дессанж, власник сотень салонiв-перукарень у всьому свiтi, вважаСФ, що нинi моди на зачiски не iснуСФ, багато що залежить вiд стилю життя i характеру людини. Кожен носить те, що йому подобаСФться. Отже, майбутнi перукарi мають бути готовi запропонувати клiСФнтовi все, що йому буде до вподоби, а для цього треба добре знати iсторiю перукарського мистецтва, вивчати СЧСЧ, збирати вiдомостi про майстрiв та СЧхнi творчi знахiдки i разом iз тим шукати свiй стиль та напрям у перукарському мистецтвi. Тiльки за цiСФСЧ умови зможуть проявитися власна творча iндивiдуальнiсть i самобутнiсть майстра.

Девiз чоловiчоСЧ колекцiСЧ 2006 р. -- природнiсть. Коротка стрижка маСФ бути унiверсальною. Вона повинна пiдходити для занять спортом i дiлового життя. Ледь виражена недбалiсть укладки надасть зачiсцi стильностi. РЖталiйськi майстри в 2006 р. запропонували контрасти у кольорi. Наприклад, борода свiтла каймова, а волосся темне або навпаки. Взагалi початок третього тисячолiття характерний демократичним вибором моделей. На будь-який смак чоловiчi зачiски знайдуть свого прихильника. Сучаснi чоловiки намагаються пiдкреслити свою iндивiдуальнiсть усiма засобами. Це стосуСФться i спортивних, i романтичних, i класичних, i еклектичних зачiсок.

Мода 2007 р. продовжуСФ тенденцiСЧ попереднього сезону. РозмаСЧття стилiв, довжини волосся, кольору даСФ можливiсть виявити iндивiдуальнiсть. Головнi вимоги до зачiсок -- це дорогий вигляд волосся. Пiшли в минуле плоскi зачiски, вiдроджуСФться об'СФм. У стрижках немаСФ iдеальноСЧ симетрiСЧ. Волосся повинне чiтко структуруватися. Головне -- це блиск здорового волосся.

Стиль ВлSКАВ» виник пiд впливом музики, творцями якоСЧ наприкiнцi 50-х рокiв були вихiдцi з Карибських островiв. Це -- поСФднання ямайськоСЧ культури з фiлософiСФю протесту панкiв i хiпi.

ВлSКАВ» вiдбиваСФ iдеСЧ вуличноСЧ моди, головними образами якоСЧ СФ бритоголовi молодi люди. У жiночих i чоловiчих зачiсках домiнуСФ чоловiчий стиль -- короткi скронi та потилиця.

Стиль ВлМАМВОВ» бере свiй початок вiд латиноамерикансько культури, а тому асоцiюСФ з росiйськими мрiями про тепло, добро. Образ ВлМАМВОВ» - нетрадицiйна краса, що поСФднуСФ в собi кучеряве волосся.

РЖдея створення стилю ВлАВСВ» прийшла з росiйського конструктивiзму, що був популярним у мистецтвi 20-х рокiв XX ст. Це -- графiчнi лiнiСЧ, пiдкресленi бiлим, червоним i чорним. Художники того часу були захопленi кольоровою психологiСФю й через колiр намагалися подiяти на почуття людини. ВлМодернiзмВ» -- стиль, створений у тi ж роки, до цього часу вражаСФ легкiстю, простотою i чистотою. Цi риси надають колекцiСЧ ВлАВСВ» простих, чистих форм. А, В, С -- це лише першi лiтери азбуки, але на них тримаСФться весь свiт. Звичайнi прямокутники, символи, звуки дiють на людську свiдомiсть.

Сучасна мода часто поСФднуСФ технологiСЧ чоловiчих i жiночих зачiсок. Основою чоловiчих зачiсок 2007 р. СФ рiзна довжина; акценти -- рiзне оформлення чiлок; нюанси -- будь-якi варiанти колорування. Одним словом, це природнiсть i легкiсть, сучасна класика й романтика.

2008 рiк - це рiк природи, землi та сонця, сезон актуального руху кольорiв дикоСЧ природи, Того року набули визнання технологiСЧ складних стрижок, натуральнi локони, майстерно виконанi укладки в ореолi золотого блиску медових вiдтiнкiв. Продовжуючи тему природи землi та сонця, видатний стилiст Гревор Сорбi запропонував колекцiю зачiсок етнiчного напряму -- це ритми i вiяння доколонiальноСЧ Америки. Кольори -- коричневi з темно-сливовим вiдтiнком i тенденцiя блонда зi складними переходами лiнiй. Як би не створювалася мода, якi б стилiсти не пропонували iдеСЧ -- загальною й головною деталлю залишаСФться чiлка. Залежно вiд iндивiдуальностi особи вона може бути: грайливою, короткою, зачесаною вбiк, вихристою, довгою, нерiвною, асиметричною. Для прихильникiв мiнiмалiзму -- плоскою, для романтикiв -- iз тупiровкою в стилi 50-х рокiв XX ст.

Чоловiча мода 2008 р. на зачiски також була рiзноманiтною. У запропонованих fashin-варiантах можна побачити короткi стрижки з елементами спортивного стилю. Вони були зручними, iндивiдуальними, безпосереднiми. РЖ хоча спортивнiсть СФ виразником зачiсок, довжина волосся може бути рiзною й поСФднуСФться з елементами романтики. Таке еклектичне рiшення характерне для моди 2008 р. Колекцiя Влсвiтський левВ» поСФднуСФ шiсть основних правил: дбайливо укладена чiлка, використання професiйних стайлiнгiв, чiткi контури стрижки, охайне i помiрне використання воску на кiнчиках пасом, часткове використання гелю для чiлки, хвиляста переплетена текстура.

Мода 2009 р. -- це блиск i структура здорового волосся. Класика та сучаснiсть гармонiйно поСФднуються в стрижках та укладках, що дозволяСФ одночасно виглядати стильно й зухвало. Вiльно укладенi пасма i безладно спадаючi локони надають образу вишуканоСЧ природностi, рiзноманiтнi модифiкацiСЧ з чiлкою дозволяють виявити необхiднi акценти: динамiку, легку адаптацiю до будь-яких умов, поСФднання простоти i креативу. Хiт сезону 2009 р. -- це зачiска, що даСФ змогу легко створювати варiанти укладки вiд пасом, якi вiльно стирчать, до класики вечiрнього стилю.

Моднi тенденцiСЧ 2009 р. виникли внаслiдок натхнення образами минулих епох. ВлВiдродження античностiВ», Влексцентрична романтикаВ», Влграфiчна елегантнiстьВ»... Цi три напрями були запропонованi Wellа Тrеnd Vision. В основi нового стилю -- рiзнi iсторичнi перiоди i стилi. Моделi стилю ВлВiдродження античностiВ» -- це пряме розпущене або хвилясте волосся, яке вiдчуваСФ змiну природи; вiльно сплетене; зiбране в пучки стрiчками; укладене навколо голови. За кольором волосся повторюСФ природну палiтру i виглядаСФ сонячним. Глибокi i землисто-коричневi тони, матовi рудi та бронзовi, рiзноманiтнi золотистi вiдтiнки пропонуються у цьому трендi. В образах ВлвiдродженоСЧ античностiВ» вiдображенi гордiсть богiв ГрецiСЧ, трiумфальна стать римських легiонерiв, краса Афродiти i незалежнiсть Амазонок. З'явився новий тип жiнки: спокуслива, але не манiрна, сильна, але не безкомпромiсна -- богиня, яка залишаСФться жiнкою землi .

Тренд Влексцентрична романтикаВ» -- це насамперед рудi та золотавi кольори або СЧх поСФднання. Частiше застосовують укладку, нiж стрижку. Волосся спадаСФ на плечi гарними локонами або заплетене у невеликi кiски. Проте зачiска може вiдрiзнятися i складнiстю, елегантнiстю та суворiстю. Варiанти стрижок швидше нагадують 20-i роки XX ст. Новi моделi гармонiйно поСФднуються зi стилем ВлГетсбiВ» того далекого часу. ВлЕксцентрична романтикаВ» -- це театральнiсть та експресiя, а також деяка фривольнiсть.

Тренд Влграфiчна елегантнiстьВ» втiлюСФ сучасну вишуканiсть. Контраст вiдображений у зачiсках: короткi стрижки з використанням кольорiв срiблястий блондин, попелясто-сiрий, блискучий чорний. Чоловiки та жiнки iз задоволенням флiртують, демонструючи мистецтво спокуси. Межа мiж чоловiчим i жiночим початком зникаСФ. Жiнки одягненi в чоловiчi костюми, подiбно легендарнiй Марлен Дiтрих.

Мистецтво чоловiчого перевтiлення проявляСФться у зачiсках, якi легко змiнюються з урахуванням самопочуття людини. Стрижка легка, градуйована, маСФ багато варiантiв укладки. Використання стайлингу 2009 р. -- це повторення iмiджу зiрок. Чоловiчi зачiски мають витончено спортивний характер. Головнi моменти: гра пасом рiзноСЧ довжини, припiднята чiлка, волосся залишаСФться рухомим, легким. Зачiски на основi iрокеза прикрашають сучасним фарбуванням, виконують за допомогою класичних технологiчних прийомiв i ковзаючого зрiзу -- слайсингу. Цi стрижки трохи недбалi, але живi, рухливi, мужнi. Волосся може бути розпатланим або оброблене гелем, головне -- зачiска повинна становити СФдине цiле з образом.

2. Характеристика iсторичноСЧ епохи i обТСрунтування вибору базовоСЧ моделi зачiски

Аналiзуючи роботи провiдних зарубiжних майстрiв, спочатку потрiбно видiлити найбiльш популярних та найбiльш вiдомих перукарiв свiту. Ними вважаються ЛуСЧ Лонгераус, Вiдал Сасун, Олександр де Ларi, Pivot Point, Альда Копала, Patrick Cameron.

Нагороджений титулом Вллюдина легендаВ», Вiдал Сасун справдi вiдомий по всьому свiту, навiть поза межами перукарськоСЧ майстерностi.

Patrick Cameron вважаСФться найталановитiшим стилiстом по виготовленню зачiсок з довгого волосся.

На сьогоднiшнiй день перукарi модельСФри пропонують лаконiчнiсть форм в вiкторiанському стилi. Стрижки на основi видовженого квадратного силуета з використанням технiки слайсiнга. Виконуються завивки за допомогою рiзноманiтних закруток, створюються оригiнальнi форми, насиченi кольори. Також модними СФ природнi, плавнi лiнiСЧ.

РД новi способи стрижок - це поiнтiнг, слайсiнг, pointeut. Також з'являються новi методи укладки - брамiнг, бомбаж, полiтинг.

Сем Макнайт (Лондон) запропонував завитки, якi повиннi бути блискучими i роздiленими. В покрасцi I. Bogatti (Францiя) пропонуСФ медовi вiдтiнки в спiввiдношеннi з жiночою неповторною лiнiСФю.

Jean Marc Joubert (Францiя) пропонуСФ чотири варiанти ультра сексуальностi для вечора: гладке i пряме, витягнуте за допомогою праски волосся або супернакручене, в безпорядку мiлке та хвилясте чи викликаючий контраст мiж прямою та густою чiлкою i начесаними пасмами, якi пiдiбранi на потилицi.

Щодо украСЧнських центрiв моделювання зачiски, то до них можна вiднести школи Тарасюка та Дюденка.

В сучаснiй модi в жiночих стрижках почали з'являтись густi чiлки та рванi форми; пишнi та об'СФмнi кудряшки, креативнi покраски; стрижки видовженi на обличчi та закороченi на потилицi. Також в модi залишаються модними такi зачiски, як консервативнi - це тi, якi вiдповiдають ВлвчорашнiйВ» модi.

Всi перукарi свiту говорять, що сьогоднi, так як i у всiх сферах дiяльностi, чоловiки задають тон в модi на зачiски. Toni & Guy пропонуСФ стиль metrosexuals, який продиктований традицiйною культурою brith-pop, яка диктуСФ свiй набiр чоловiчих якостей. Чоловiки носять волосся рiзноСЧ довжини вiд короткого до довгого. На короткому вибривають рiзноманiтнi малюнки та викрашують СЧх у екстримальнi кольори, вибривають iрокези.

Дитячi зачiски повиннi виглядати гарно, прикрашати дитину та водночас вони повиннi бути простими у виконаннi та не заважати дiтям при грi чи за уроками. В дiвчаток це можуть бути рiзноманiтнi стрижки, але без чiтких, нависаючих на очi чiлок, асиметричних стрижок. А в хлопчикiв-короткi стрижки.

Хiмiчна завивка стала простiшою у виконаннi i не так сильно пошкоджуСФ волосся. Фарбування волосся виконуСФться вiд простого (хрестоподiбний продiл) до самих екстравагантних (риб'яча кiстка, у виглядi букви, по дiагоналi).

Всi цi технологiчнi прийоми змiнилися завдяки новим технологiям, новим косметичним препаратам, якi стали доступними у використаннi i легкими у застосуваннi.

Таким чином, можна побачити, що перукарська майстернiсть з кожним роком йде до своСЧх злетiв. Саме завдяки високiй майстерностi сучасних майстрiв, перукарське мистецтво набуло престижностi i ввiйшло до елiтних професiй.

На початку XXI ст. паризьке агентство з образiв тенденцiй ВлТrend UnionВ» подало своСФ бачення напрямiв моди, що були реалiзованi стилiстами зачiсок в авангардному моделюваннi. У модi на 2008 р. було визначено чотири головнi тенденцiСЧ: функцiональнiсть, родина, флiрт i безглуздя. Напрям ВлфункцiональнiстьВ» -- це спрощення, точнiсть, легкiсть управлiння. Форми стрижок цього напряму бiльше пiдходять до Влнового блукаючого стилю життяВ». Простi, оригiнальнi форми стрижки вiдповiдають ергономiчним критерiям. Вони чiтко i легко моделюються. Цей стиль можна доповнювати аксесуарами лише в тому разi, якщо вони кориснi, не химернi й майже не помiтнi. Колiр волосся витримують у теплих червоних i майже технiчних вiдтiнках бiлого кольору.

РЖнший видатний стилiст сучасностi ЛуСЧс Лонгуерас у 2008 р. запропонував девiз: ВлДо життя треба пiдходити неформальноВ». Художнiй безлад у зачiсцi -- це один iз напрямiв, якi пропонуСФ Лонгуерас. При цьому головним СФ прагнення до незалежностi вiд умовностей, привабливiсть, iндивiдуальнiсть. З'являСФться нова стрижка, що адаптуСФться до волосся кожного типу, зберiгаючи ВлнатуральнийВ» образ. Пiсля стрижки волосся природно висихаСФ i не потребуСФ нiякоСЧ додатковоСЧ обробки. Жiнка вiд Лонгуераса незалежна вiд вiку, вона шукаСФ щось нове, а не СФ жертвою моди. Це жiнка сучасна i дуже жвава.

Сiат -- це стиль життя, колекцiя Лонгуераса 2008 р. Назву майстер обрав як напрям естетики 70-х рокiв XX ст. з СЧхнiм поСФднанням стилiв. Сiат -- неслухняний, авангардний, спокусливий i, звичайно, молодий.

Колекцiя Вiдала Сессуна на 2008 р. створена для тих, хто вiддаСФ перевагу авангарду. Стрижки i технiку фарбування волосся -- до будь-якоСЧ довжини i кольоровоСЧ гами. Стрижки заснованi на формi, що поСФднуСФ неочiкуванi рiшення -- форми шолома та жiночу вуаль. СтворюСФться романтичний образ, поСФднаний iз конструктивною динамiкою. Щодо кольору, то використовуСФться майже весь кольоровий спектр, в якому м'якi традицiйнi кольори, ВлбруднийВ» рожевий змiшанi з чистим блондом i яскраво-червоним.

Мода 2009 р. продовжуСФ тенденцiСЧ попереднього сезону. РозмаСЧття стилiв, довжини волосся, кольору даСФ можливiсть виявити iндивiдуальнiсть. Головнi вимоги до зачiсок -- це дорогий вигляд волосся. Пiшли в минуле плоскi зачiски, вiдроджуСФться об'СФм. У стрижках немаСФ iдеальноСЧ симетрiСЧ. Волосся повинне чiтко структуруватися. Головне -- це блиск здорового волосся. Великий об'СФм у поСФднаннi з гладеньким прибраним волоссям вважаСФться шиком. Складнi плетiння, авангарднi рiшення в цьому напрямi пропонуСФ у 2009 р. Тревор Сорбi. Його iдеСЧ пiдхоплюють майстри в рiзних краСЧнах. Колекцiя Тревора Сорбi унiкальна i багата на рiзноманiтнi асоцiацiСЧ. Моделями майстра стали прообрази давнiх iндiанських племен з СЧхньою естетикою та символiкою. Це ритми i вiяння доколонiальноСЧ Америки. Дуже популярними стають афроплетiння.

Мода з кожним роком йде все в перед, не зупиняючись на минулому. Цьому допомагають сприяти новi напрямки та тенденцiСЧ в модi.

Стиль -- це конкурентна, стiнка, складна мода епохи, в якiй мода виражаСФ економiчний стан, полiтичнi погляди, розвиток культури, ставлення до зовнiшнього свiту. На формування iндивiдуального стилю людини можуть впливати лiтературнi образи, твори живопису, образи кiногероСЧв, поняття зi свiту музики, особливо танцювальноСЧ, що в наш час часто породжують цiлi стильовi напрями. Характернi особливостi цих напрямiв виявляються в iндивiдуальних стилях рiзних людей. У своСЧй роботi майстер це враховуСФ, причому в бiльшостi випадкiв при iндивiдуальному моделюваннi бере цi стилi за основу. Нинi розрiзняють декiлька стилiв.

Класичний. Характерний стриманiстю, вiдсутнiстю екстравагантних, гостро модних кольорiв i лiнiй як у макiяжi, так i в одязi та зачiсках. Прикраси повиннi бути стриманими й вишуканими. Стиль створюСФ враження елегантностi, рiвноваги, впевненостi в собi. Люди, якi обрали класичний стиль, зазвичай не схильнi до смiливих експериментiв, знають собi цiну, не поступаються своСЧми власними переконаннями. Цей стиль доречний у багатьох ситуацiях -- вiд неформальноСЧ до офiцiйноСЧ.

Романтичному стилю притаманнi легкiсть, свобода, пристраснiсть. У романтичному стилi завжди СФ щось чисте, непiдкупне й з елементами театральностi. Жiнки, якi обрали цей стиль, схильнi до сильних переживань, бурхливих почуттiв, сентиментальностi. Головною ознакою цього стилю СФ гаптування, вишивки, вуалi й хустинки, рюшi та оборки, копицi кучерiв, водоспади хвиль, що природно спадають на плечi.

Спортивний стиль поСФднуСФ в собi динамiчнi кольори, простi форми. Вiдсутнiсть зайвих деталей, надмiрного декору забезпечуСФ легкiсть i зручнiсть руху. Силуети вiльнi, одяг оздоблений накладними кишенями, ВлблискавкамиВ», макiяж мiнiмальний; враження пiдтягнутостi, свiжостi, чистоти та здоров'я пiдкреслюють упевненiсть жiнки в тому, що вона приваблива без будь-яких хитрощiв. Спортивний стиль дуже функцiональний, не потребуСФ великоСЧ кiлькостi аксесуарiв, але на вiдмiну вiд класичного його не можна вважати унiверсальним.

Дiловий стиль створюСФться за допомогою простих обрисiв, обмеженоСЧ кiлькостi деталей, передбачаСФ вiдсутнiсть надмiрного декору. Все, починаючи вiд костюма i взуття та закiнчуючи макiяжем i зачiскою, повинно створювати вiдчуття зiбраностi, цiлеспрямованостi, дiлового настрою. У цьому стилi розкiш недоречна. Усе маСФ створювати враження дiлового настрою, вiдданостi роботi, стриманостi, коректностi, елегантностi та пунктуальностi.

У деяких моментах цей стиль перегукуСФться з класичним.

Фольклорний стиль зумовлюСФться географiчним розташуванням того чи iншого народу, iсторичними традицiями та економiчним станом краСЧни. Вiн характеризуСФться народним колоритом.

Екзотичний стиль -- це стиль свята й карнавалу. Його основнi риси складнiсть форм, яскравiсть еротичнiсть Дуже тiсно пов'язаний з фольклорним i романтичним стилями.

Авангардний стиль -- стиль майбутнього, стиль пошуку. Вiн нiколи не зупиняСФться, завжди прямуСФ попереду всiх стилiв i може поСФднувати основнi риси кожного з них.

3. Технологiчна частина

Перш нiж розпочати створення зачiски, я помила клiСФнтовi голову. Зачiску виконувала на вимитому волоссi, методом на пальцях. Для створення сучасноСЧ авангардноСЧ зачiски на середню довжину використовувала:

- пiнку;

- гель;

- лак;

- iншi засоби для укладки волосся.

Я виконала тiм'яну зону до потилицi методом на пальцях, скроневi зони я вiдтягувала та легенько начiсувала. Виконуючи зачiску, я збризкувала волосся лаком. Пiсля нанесення лаку я брала вiск та видiляла окремi прядi та надавала форму зачiсцi. Закiнчила зачiску вiдтiняючи ми лаками, якi надали зачiсцi певноСЧ форми у стилi авангарду. Авангард - це стиль майбутнього, який завжди попереду усiх стилiв.

4. Опис органiзацiСЧ працi перукарнi

Перукарнi бувають чоловiчi, жiночi, дитячi i змiшаного типу. Цi перукарнi бувають, як звичайного так i пiдвищеного типу. Крiм того у них можуть бути обладнанi кабiнети декоративноСЧ косметики, манiкюру, педикюру. В таких перукарнях повиннi бути роздiленi зали. Зали чекання можуть бути, як роздiльними так i загальними, в залежностi вiд площi примiщення.

Всi сучаснi перукарнi в залежностi вiд призначення повиннi бути роздiленi на 4 групи.

1. примiщення для обслуговування клiСФнтiв

2. примiщення для прийняття клiСФнтiв (зали очiкування)

3. складськi примiщення

4. примiщення для обслуговуючого персоналу. Санвузол i душова кiмната.

Робоче мiсце перукаря складаСФться з туалетного стола i крiсла. Стiл - оббитий пластиком з висувними шухлядами для iнструментiв, пристроСЧв, парфумерiСЧ, бiлизни, дзеркало повинно бути прямокутне, овальне, розмiр дзеркала 60 х 100 см. Перукарське крiсло - напiвм'яке сидiння iз спинкою i пiдлокiтниками, оббите водонепроникним матерiалом, крутиться навколо своСФСЧ осi, пiднiмаСФться i опускаСФться. Також повинна бути пiдставка для нiг.

Розташування туалетних столикiв в робочому залi у перукарнi може бути рiзним в залежностi вiд площi примiщень. Мiнiмальна вiдстань мiж осями двох крiсел становить 180 см. Вiдстань вiд стiни до крiсла не менша 70 см. За санiтарними нормами на кожне робоче мiсце вiдводиться не менше 4.5м .

На робочому столi необхiдно розмiщувати у певному порядку предмети туалету злiва: спиртiвка, ватниця, банка з дезiнфiкуючим розчином, пудрениця, флакон з перекисом водню. З правоСЧ сторони: на робочому столику розмiщуються iнструменти майстра. Чим частiше використовуСФться в роботi даний предмет, тим ближче до майстра вiн повинен знаходитись. Це даСФ можливiсть перукаревi скоротити до мiнiмуму кiлькiсть рухiв, а значить зменшити втому. Майстер повинен тримати своСФ мiсце в чистотi i пiсля закiнчення робочого дня, робочий столик протерти 0,5% розчином хлорамiну. Перукар повинен дотримуватися правил особистоСЧ гiгiСФни, щоб не бути переносником захворювань (перед обслуговуванням кожного клiСФнта мити руки). Перед початком роботи майстер повинен пiдготувати своСФ робоче мiсце: пiдготувати iнструменти i матерiали, розкласти СЧх у певному порядку, перевiрити справнiсть електроiнструментiв i апаратури.

5. Технологiчна послiдовнiсть виготовлення постижного виробу

На сьогоднiшнiй день постижна справа СФ популярною i високо цiнуСФться. Щодня перукар не може обiйтись без постижного виробу при виконаннi зачiски, тому що за допомогою цих виробiв можна збiльшити об'СФм, зробити довшим волосся, доповнити зачiску прикрасами з волоссям чи плетiнням.

Постижнi вироби широко використовуються у вечiрнiх, конкурсних, весiльних та фантазiйних зачiсках. З волосся можна зробити рiзноманiтнi квiточки, листочки, грона винограду, навiть створити цiлу композицiю. При виконаннi постижних виробiв, особливо прикраси, постижер маСФ мати добре розвинену уяву. Постижний вирiб може надати зачiсцi довершеного вигляду.

За допомогою сучасних косметичних препаратiв постижнi вироби будуть виглядати доглянутими i виблискуватимуть на свiтлi. Також СЧх можна фарбувати в рiзноманiтнi кольори; вiд природних до самих найекстримальнiших вiдтiнкiв.

До постижного виробництва можна вiднести тресування, тупiрування, виконання постижних прикрас, тамбурування вiй, перук, накладок, борiд, вус.

Виготовлення тресу заключаСФться в його довгому плетiннi з достатньо тонких пасем волосся. Цей процес потребуСФ терпiння i окремих зусиль. Довжина волосся тресу вибираСФться за бажанням. Частiше за все для тресування використовують довге натуральне волосся однiСФСЧ структури.

Перед початком роботи здiйснюють попередню обробку натурального волосся, яка зводиться до таких операцiй:

? Сортування за кольором, довжиною, якiстю;

? Дезiнфекцiя;

? Визначення положення головок i кiнцiв;

? Складання волосся в одному напрямку;

? Розчiсування на кардi;

? Знебарвлення, тонування або фарбування;

? Промивання пiсля фарбування;

? Просушування;

? Розчiсування закатаних головок;

? Змiшування волосся рiзного кольору;

? Зв'язування пасмом.

Пiд час пiдготовки волосся визначають положення головок i кiнцiв, волосся складають в одному напрямку, щоб запобiгти заплутуванню.

Далi волосся розчiсують на кардi - це пристрiй у виглядi пластини з рядами металевих зубцiв для первинноСЧ обробки стриженого волосся, розчiсування та змiшування волосся рiзних вiдтiнкiв.

Пасмо починають розчiсувати з кiнцiв. Його кладуть на зубцi карди, тримаючи за середину, кiлька разiв просмикують крiзь зубцi. Коли кiнцi волосся почнуть вiльно проходити крiзь карду, пасмо перевертають i прочiсують волосся з боку голiвок. Тривалiсть розчiсування в обох напрямках залежить вiд довжини та ступеня заплутаностi волосся.

Зiстрижене волосся в пасмi маСФ рiзну довжину. Цю рiзницю зберiгають i у тресi, для чого пiсля розчiсування на кардi вiдокремлюють, довге волосся вiд короткого й чергують при тресуваннi.

Тресування - виготовлення тресу вплетеним в пасмо волосся за певною системою мiж мiцними нитками та подальше пришивання готового тресу до основи постижерних виробiв. Виготовлення тресу виконуються на тресбанку - це основний пристрiй для тресування, який складаСФться з двох металевих або дерев'яних стiйок для натягування ниток тресу. Стiйки крiпляться до робочоСЧ поверхнi струбцинами, якi утримують СЧх у вертикальному положеннi. Одна стiйка (права) маСФ три отвори - гнiзда, в якi вставляють спецiальнi кiлки з намотаними нитками.

Для плетiння тресу використовують, як натуральнi так i синтетичнi нитки. Останнi не лише перевищують за мiцнiстю звичайнi нитки, а й стiйкiшi проти впливу хiмiчних речовин. При обробцi пасма волосся окисником, бавовнянi нитки швидко руйнуються, а синтетичнi витримують його дiю без змiни властивостей.

При виконаннi тресу також потрiбно враховувати колiр волосся. Так як модель маСФ свiтло-русий колiр на рiвнi 8 i не хоче фарбувати своСФ волосся, то сам трес можна промiлiрувати або просто затонувати.

Трес буде доповнювати зачiску якимось елементом. Це може бути плетiння, джгути, кiски та багато iншого.

Таким чином постижна справа СФ найпопулярнiшою в цьому сезонi. Найбiльш виражено це в журналi ВлДолоресВ». Кожен майстер доповнив свою зачiску авангардними пасмами шиньйонами з екстравагантним фарбуванням. Також стали дуже широко використовуватися вiСЧ, особливо це помiтно конкурсних та фантазiйних макiяжах.

Мода з кожним роком йде все в перед, не зупиняючись на минулому. Цьому допомагають сприяти новi напрямки та тенденцiСЧ в модi.

6. ОбТСрунтування вибору i характеристика парфумерно-косметичних засобiв, iнструментiв i обладнання, потрiбних для виконання зачiски

Перш за все для грамотноСЧ i якiсноСЧ стрижки та укладки необхiдно мати три види iнструментiв для обробки волосся, кожен iз яких виконуСФ притаманну лише йому функцiю.

РЖнструменти -- це знаряддя працi перукаря, що застосовуються для виконання рiзноманiтних операцiй з волоссям.

Пiд час надання перукарських послуг для здiйснення операцiй з волоссям користуються рiзноманiтними iнструментами, якi умовно подiляють на групи:

для розчiсування волосся:

рiжучi iнструменти для стрижки волосся;

для укладання волосся;

для завивки волосся.

РЖнструменти для розчiсування волосся -- це гребiнцi та щiтки рiзноСЧ конфiгурацiСЧ i розмiру.

РЖнструменти та пристроСЧ для завивання i укладки волосся -- це бiгудi, коклюшки, папiльйотки, електрощипцi, фени, шпильки, затискачi тощо.

Рiзальнi iнструменти -- це спецiальнi перукарськi ножицi, виготовленi з високих марок легованоСЧ сталi та загостренi особливим чином, небезпечнi й фiлiрувальнi бритви, машинки для стрижки.

Кожний iз перелiчених вище iнструментiв маСФ своСЧ особливостi як у конструкцiСЧ, так i у сферi використання, тому варто детально ознайомитись, для чого створенi тi чи iншi з них.

Професiйний iнструмент виготовляСФться зi спецiальних i натуральних матерiалiв за технологiями, якi забезпечують мiцнiсть, пружнiсть i гладкiсть поверхнi iнструмента, стiйкiсть проти взаСФмодiСЧ з хiмiчними препаратами та проти пiдвищених температур, запобiгають намагнiчуванню та електризацiСЧ.

Пристосування вiдiграють допомiжну роль, забезпечуючи якiсне виконання перукарем своСФСЧ роботи.

Говорячи про перукарськi iнструменти, в першу чергу слiд звернути увагу на гребiнцi та щiтки. Саме вони СФ незамiнними iнструментами, якi перукарi використовують i в повсякденному вжитку, i пiд час фарбування волосся, i для укладки, стрижки, начiсування, тупiрування -- тобто щоразу, коли мова йде про догляд за волоссям.

Тому до якостi гребiнцiв висуваються певнi вимоги. По-перше, матерiали, з яких вони зробленi, мають бути стiйкими до взаСФмодiСЧ з хiмiчними речовинами, гарячою водою; повиннi бути гладенько вiдшлiфованi, бо iнакше мiкротрiщини можуть травмувати зовнiшнiй шар волосся i шкiру голови. Дуже важливо, щоб матерiал, з якого виготовлений гребiнець, мав антистатичне покриття.

Ще одна вимога до гребiнцiв -- щоб кiнчики СЧхнiх зубцiв були заокругленi, бо гострi зубцi можуть травмувати i волосся, i шкiру голови.

Для розчiсування i укладки краще використовувати так званi комбiнованi гребiнцi. Половина робочоСЧ поверхнi такого гребiнця маСФ густо посадженi зубчики, а друга половина -- зубчики, розмiщенi на великiй вiдстанi один вiд одного.

Для начiсування волосся використовують гребiнцi з густими зубцями.

Для виконання чоловiчих стрижок використовують гребiнцi з однорiдним розмiщенням зубцiв, а для стрижок, якi потребують високоСЧ точностi розподiлення волосся, застосовують гребiнцi з густо посадженими зубчиками.

Для точного подiлу волосся на пасма пiд час стрижки, а також для розчiсування при накручуваннi на бiгудi та коклюшки незамiнним буде гребiнець з гострим довгим "хвостиком".

Дуже зручним i функцiональним СФ комбiнований гребiнець, робоча поверхня якого маСФ широкi, вiддаленi один вiд одного зубчики, а ручка оформлена у виглядi виделки. Такий гребiнець використовують для укладки волосся.

Металевий гребiнець -- необхiдний атрибут домашнього перукаря. Його використовують для виконання деяких операцiй. Перевага гребiнця з алюмiнiСФвого сплаву перед iншими матерiалами полягаСФ в тому, що вiн краще реагуСФ на високi температури. Але слiд пам'ятати, що гребiнцi з металу мають мiкротрiщини та зазубрини, тому перед використанням СЧх слiд ретельно перевiрити.

Крiм того, iснуСФ багато операцiй, виконуючи якi користуватися металевим гребiнцем не рекомендовано. По-перше, препарати, що використовуються при виконаннi хiмiчноСЧ завивки волосся, можуть взаСФмодiяти з металом. Це призводить до послаблення СЧхньоСЧ дiСЧ, i як результат -- хiмiчна завивка не вдаСФться. По-друге, якщо пiд час процедури фарбування волосся металевий гребiнець буде взаСФмодiяти з фарбою, то ефект дiСЧ останньоСЧ значно послабшаСФ, що також позначиться на якостi пофарбованого волосся.

Щiтки використовують для масажу шкiри голови, розчiсування, а також для виконання укладок. Щiтки бувають з металевими зубцями, рiзновидом СЧх СФ щiтки, металевi зубцi яких закiнчуються пластмасовими зубчиками (щоб запобiгти пошкодженню шкiри голови); iснують щiтки з пластмасовими зубчиками, а також з натурального волосу. Довжина зубчикiв у щiтках коливаСФться вiд 10 до 20 мiлiметрiв. За формою робочоСЧ поверхнi щiтки бувають прямi, круглi, овальнi.

Для укладок жiночих зачiсок краще використовувати круглi та овальнi щiтки, а для чоловiчих укладок -- скористатися щiткою з прямою робочою поверхнею.

Для укладок i моделювання зачiсок оптимальними СФ круглi щiтки. Якщо укладаСФте волосся з використанням фена, то найкраще скористатися так званою каркасною щiткою з невеликою кiлькiстю щетини. Напiвкруглi щiтки з еластичною щетиною знадобляться для укладання напiвдовгого волосся, якщо ви хочете надати йому додаткового об'СФму.

Ножицi виготовляють з високоякiсноСЧ легованоСЧ сталi з антикорозiйним покриттям iз хрому, титану тощо. Сучаснi зразки ножиць передбачають антиалергiйне покриття.

Перукарськi ножицi вiдрiзняються вiд тих, якими ми користуСФмось у повсякденному побутi. Вони значно легшi за звичайнi, завдовжки приблизно 14-17 см i мають гострi кiнчики. Одна з головних вимог до цього iнструмента -- точнiсть шлiфування робочих поверхонь, СЧх необхiдно заточувати так, щоб кут заточки на одному лезi був трохи менший, нiж на другому. Це спiввiдношення маСФ становити 35-40В° або 45-50В°. На електричному точильному станку леза заточують вiд центра до кiнчикiв. Швидкiсть просування полотна маСФ бути постiйною.

Для перукарiв-аматорiв найкраще заокруглити кiнчики ножиць, як у в'язальноСЧ спицi. Якщо цього не зробити, то будь-який незграбний рух у процесi стрижки може призвести до травми.

Прямi ножицi призначенi для стрижки, окантування, тушування, фiлiрування волосся, стрижки вусiв, борiд.

Обидва полотна ножиць прямi i рiжучi. Ножицi бувають з мiкро-насiчкою, алмазним напиленням або без них. Першi -- високоточнi i не потребують додаткового заточування, другi -- перiодично заточують. Ножицi можуть мати полотна завдовжки 4,5-6 см, гостру або тупу форму кiнцiв, обмежувач, упор-пiдсилювач на кiльцi для мiзинця.

Фiлiрувальнi ножицi застосовують для прорiджування волосся. Бувають однобiчнi й двобiчнi з рiзною формою та частотою зубцiв.

Не можна користуватись перукарськими ножицями в побутi, СЧх потрiбно зберiгати у футлярi, стежити за СЧх чистотою, берегти вiд ударiв, дiСЧ вологи, хiмiкатiв, регулярно просушувати, змащувати, заточувати.

Електричнi машинки для стрижки волосся бувають трьох видiв: вiбрацiйнi, роторнi, акумуляторнi.

Машинки працюють вiд мереж постiйного i змiнного струму напру гою 220 В.

Акумуляторнi машинки працюють як вiд мережi електропостачання, так i вiд батарейок, що пiдвищуСФ СЧхню практичнiсть.

Ножi та насадки до машинок нумеруються вiдповiдно до висоти зрiзання волосся:

1/20 -- для зняття пушкового волосся, окантування;

1/1 0 -- для окантування;

1 мм -- перехiдний нiж;

3 мм -- для стрижки.

Професiйнi машинки укомплектованi насадками, якi дозволяють стригти волосся на довжину до 9,5 мм i навiть до 15 мм.

Машинкою виконують первинну обробку волосся перед стрижкою ножицями (зведення волосся нанiвець), стрижку ВлнаголоВ» всiСФСЧ поверхнi голови або СЧСЧ окремих зон. Стрижку машинкою здiйснюють по сухому волоссю, рухаючись проти росту волосся вiд крайовоСЧ лiнiСЧ росту.

Перед роботою:

потрiбно перевiрити справнiсть машинки, цiлiсть шнурiв;

не можна брати машинку мокрими руками;

не можна стригти мокре волосся;

-- не можна вмикати машинку в мережу, не призначену для побутових електроприладiв;

потрiбно працювати машинкою безперервно не бiльше 30 хвилин;

перед замiною ножiв потрiбно вимкнути машинку з мережi;

-- кожнi 3 мiсяцi потрiбно забезпечувати огляд технiчного стану машинки спецiалiстами.

Професiйнi фени виготовляють рiзноСЧ конструкцiСЧ потужнiстю вiд 1200 до 1800 Ват.

Фен складаСФться з корпусу, в якому розмiщенi електродвигун, нагрiвач у виглядi спiралi, вентилятор, шнур з вилкою. Доповнюються фени спецiальними знiмними насадками у виглядi:

гребiнця;

щiтки;

щипцiв:

форсунки з повздовжньою щiлиною (соплом);

дифузора.

Сучаснi моделi фенiв передбачають лiкувальну дiю на волосся, наприклад, шляхом використання озонових ламп.

Як допомiжний iнструмент при укладаннi волосся за допомогою фену застосовуСФться гребiнець, кругла або плоска щiтка. Вибiр допомiжного iнструменту залежить вiд довжини волосся. Плоску щiтку краще використовувати при коротких стрижках, тодi як для роботи з довгим волоссям бiльше пiдходить гребiнець. Кругла щiтка часто використовуСФться перукарями-професiоналами i дуже пiдходить для укладання волосся довжиною до плечей i нижче.

Перед укладанням за допомогою фену волосся потрiбно збризнути фiксатором або змастити гелем. Якщо волосся мокре, бажано заздалегiдь хоч би небагато пiдсушити його рушником. Починають укладання волосся зазвичай з тiм'яноСЧ зони. Якщо СФ продiл, то починати потрiбно з нього.

Ручкою гребiнця або щiтки або пальцями спочатку вiдокремлюють пасмо, потiм пiдчiплюють СЧСЧ пальцем. Так обробляти пасмо набагато легше. Паралельно з обробкою феном пасмо необхiдно постiйно розчiсувати, прагнучи надати йому бажану форму.

За допомогою фену достатньо легко додати волоссю об'СФм. Так, цього можна добитися, обробляючи волосся феном за допомогою великоСЧ плоскоСЧ щiтки, якою слiд злегка пiдводити волосся у корiння. РЖнший спосiб - це обробка волосся утримуваним у вертикальному положеннi феном зверху при одночасному збиваннi волосся легкими круговими рухами.

За допомогою фену можна укласти i хвилi, причому послiдовнiсть роботи та ж, що i при укладаннi волосся холодним способом.

Щоб збiльшити об'СФм зачiски i додати СЧй модну в даний час безладнiсть, волосся при обробцi феном необхiдно витягати в рiзнi боки.

За допомогою фену завивають також кiнцi волосся. Для каре залежно вiд типу особи можна запропонувати завивку волосся всередину або одночасну завивку волосся всередину i назовнi, що збiльшуСФ ширину зачiски в нижнiй частинi. Крiм того, послiдовне завивання волосся назовнi i всередину можна порекомендувати i для довгого (нижче за плечi) волосся. Пiсля того, як така завивка виконана, волосся змащують спреСФм i пригладжують долонями.

Засоби для укладання волосся. В даний час iснуСФ безлiч засобiв для укладання волосся. Дiя засобiв для укладання волосся заснована на тому, що вони роблять волосся товще, завдяки чому СЧх можна закрiпити в необхiдному положеннi.

В даний час знайшли широке застосування рiзноманiтнi гелi, лосьйони, пiнки, лаки, желе, вiск. Завдяки СЧм зачiску можна зробити стiйкiшою, додати СЧй додаткову пишноту. Крiм того, в бiльшостi випадкiв заводськi засоби для укладання волосся мiстять в собi речовини, що забезпечують захист волосся вiд несприятливих зовнiшнiх дiй, зокрема, вiд дiСЧ високоСЧ температури при укладаннi феном.

Гель для волосся дозволяСФ укласти волосся таким чином, як ви цього хочете. У цьому сенсi вiн даСФ дуже велику свободу. В даний час можна придбати гелi, якi володiють додатковими якостями i спецiально призначенi для отримання того або iншого ефекту. Зокрема, тут можна вiдзначити гелi, що дають ефект Влмокрого волоссяВ». Залежно вiд того, наскiльки товстi i жорсткi волосся, можна вибрати гелi, що володiють рiзною силою фiксацiСЧ.

Зовсiм недавно на ринку з'явилися гелi-аерозолi.

Пiннi фiксатори i муси також призначенi для фiксацiСЧ зачiски. Пiннi фiксатори, крiм фiксацiСЧ зачiски, додають також волоссю об'СФм, що особливо важливо для тонкого волосся. У складi бiльшостi засобiв мiстяться речовини, що дозволяють здiйснювати додатковий догляд за волоссям. Зазвичай цi засоби наносять на вологе волосся, яке потiм обробляСФться феном. Потрiбно уважно стежити за дозуванням, оскiльки дуже велика кiлькiсть пiнного фiксатора приведе до злипання волосся. Нормальне дозування пiни або мусу - кулька з маленьке куряче яйце. Для короткого або тонкого волосся СЧх потрiбно ще менше.

Пiннi фiксатори i муси зазвичай володiють менш сильною дiСФю в порiвняннi з гелями, а тому СЧх рiдко застосовують самостiйно, без використання фену.

Пiннi фiксатори з сильною дiСФю нерiдко володiють сильним ефектом, що висушуСФ, а тому придатнiшi для укладання жирного волосся. В цьому випадку СЧх особливостi можуть навiть принести користь. В той же час не рекомендуСФться використовувати СЧх при сухому або пошкодженому волоссi.

Як i ранiше великою популярнiстю користуються лаки для волосся. Особливо хорошi вони для м'якого волосся, оскiльки дозволяють без ефекту забруднення зробити волосся жорсткiшим i додати йому необхiдне положення.

Вiск використовуСФться головним чином для догляду за сухим в'юнким волоссям. Його корисно застосовувати при будь-якому сухому волоссi, оскiльки вiн мiстить в своСФму складi жир. Вiск також пiдходить для того, щоб фiксувати окремi пасма пiсля обробки зачiски феном. Так само, як i гель i iншi засоби для укладання волосся, вiск потрiбно застосовувати економно i прагнути не наносити його на волосся у корiння, щоб вони не здавалися жирними.

Крiм перерахованих засобiв, можна згадати також спреСЧ i лосьйони. Останнi найчастiше призначенi для укладання волосся, яке здiйснюСФться з використанням фену або бiгудi.

Крiм заводських засобiв можна використовувати також саморобнi. Зокрема, волосся можна укладати з використанням пива, молока, квасу, шампанського, пепсi-коли, а також солодкоСЧ або солоноСЧ води. В деяких випадках пиво рекомендують змiшувати з водою в рiвних частинах.

Миття голови. Догляд за волоссям мiстить у собi певний комплекс заходiв, покликаних зробити волосся справжньою окрасою i створити неповторний образ кожноСЧ людини. Основою догляду за волоссям СФ його чистота, бо брудне i немите не лише маСФ неестетичний вигляд, але може спричинити виникнення рiзних захворювань. Навiть незначнi ушкодження поверхневого шару шкiри голови викликають загрозу проникнення бактерiй.

Тому основою ретельного догляду за волоссям СФ його правильне i своСФчасне миття.

Звичай регулярно мити волосся прижився в РДвропi вiдносно недавно -- наприкiнцi XIX столiття. Давнi греки користувались ароматичною олiСФю та природними барвниками, щедро змащуючи ними волосся; в Давньому Римi перейняли еллiнськi традицiСЧ i тiльки змочували його, нiколи не миючи. Вважали, що вода та миючi засоби здатнi змити з голови особистий оберег. У добу Середньовiччя СФвропейцi мили лише тi частини тiла, що не були прикритi одягом. Волосся ж обгортали клаптем тканини, щоб жодна крапля на нього не потрапила. Такi запобiжнi заходи пояснювали тим, що вода нiбито вiдкриваСФ пори та сприяСФ проникненню iнфекцiСЧ в органiзм. Лише епоха Просвiтництва радикально змiнила ставлення СФвропейцiв до гiгiСФни: водi почали приписувати цiлющi властивостi, але... волосся, як i ранiше, не мили, лише "провiтрювали" i розчiсували гребiнцем, змащеним ароматними маслами.

Революцiйнi змiни у ставленнi до волосся вiдбулися наприкiнцi XIX столiття i дiйшли до нас з РЖндiСЧ. Там для миття волосся використовували миючу сумiш, яка мала назву "шампо", що в перекладi з хiндi означаСФ "натирати i масажувати". Першi сучаснi засоби догляду за волоссям були виготовленi в АнглiСЧ i стали прообразом сучасних шампунiв.

Визначивши тип свого волосся (нормальне, сухе, жирне, комбiноване), необхiдно дiбрати вiдповiдний миючий засiб. Коли ж використовуються шампунi, якi не вiдповiдають типу волосся, можливi певнi ускладнення. Тому не варто, побачивши чи почувши чергову рекламу, термiново купувати новий шампунь i випробовувати його на собi. Такi "експерименти" можуть зашкодити цiлком здоровому волоссю, а його вiдновлення i лiкування забере чимало часу i коштiв.

Слiд пам'ятати, що на сьогоднi iснуСФ шiсть основних видiв шампунiв, призначених для догляду за рiзними типами волосся.

1. Шампунь для сухого i посiченого волосся, а також для волосся пiсля фарбування i хiмiчноСЧ завивки. Зазвичай цi миючi засоби мiстять лецитин або ланолiн, а також хiмiчнi речовини, що надають волоссю еластичностi. Такi шампунi полегшують розчiсування волосся, лiкують i надають йому здорового блиску. Але, користуючись такими шампунями, слiд враховувати наступне: якщо бiля коренiв волосся жирне, а кiнчики посiченi, то користуватися препаратами для сухого волосся не можна. Мити його варто шампунем для жирного волосся, а посiченi кiнчики лiкувати спецiальними препаратами або масками, виготовленими в домашнiх умовах.

2. Шампунь для тонкого волосся. СтворюСФ додатковий об'СФм та надаСФ волоссю еластичностi, завдяки чому зачiска набуваСФ пишностi. Основними компонентами такого шампуню СФ протеСЧн, кератин або екстракти лiкарських рослин.

Шампунь для нормального волосся мiстить вiтамiни та екстракти лiкарських рослин i призначений для м'якого догляду за волоссям.

Шампунь для жирного волосся. Абсолютна вiдсутнiсть у його складi поживних речовин -- характерна ознака шампуню цього виду. Натомiсть вiн мiстить велику кiлькiсть трав'яних екстрактiв i антибактерiальних елементiв, якi нормалiзують процес видiлення жиру i запобiгають злипанню волосся.

Шампунь "Два в одному" об'СФднуСФ шампунь i бальзам-ополiскувач або шампунь i кондицiонер. Незамiнний для тих, хто за браком часу не в змозi ретельно доглядати за своСЧм волоссям. Обов'язковим компонентом цього миючого засобу СФ силiкон. Завдяки йому волосся набуваСФ еластичностi, полегшуСФться його розчiсування, з'являСФться природний блиск. Однак при постiйному застосуваннi препарати, якi мiстить такий шампунь, "осiдають" на волоссi, роблячи його важким. Щоб такого не сталося, треба на певний час перейти на шампунь для нормального волосся, щоб вiдновити його природний стан.

Шампунь проти лупи. Зазвичай його склад характеризуСФться вмiстом антибактерiальних препаратiв, а iнодi трав'яних екстрактiв. Сьогоднi побутуСФ думка, що можна постiйно користуватися шампунем проти лупи, i зрештою, вона зникне. Однак, якщо лупа не зникла протягом трьох тижнiв, то його краще замiнити на звичайний шампунь для вашого типу волосся, бо подальше використання недоцiльне. Натомiсть варто пройти спецiальний курс лiкування травами. Для цього не обов'язково звертатися до лiкаря, бо бiльшiсть процедур цiлком реально зробити вдома, придбавши лiкарськi рослини у найближчiй аптецi.

Обираючи той чи iнший миючий засiб, потрiбно звернути увагу на компоненти, що входять до його складу. Професiйнi косметологи i перукарi радять користуватися шампунями з екстрактами лiкарських рослин. Це так званi фiто-шампунi, якi останнiм часом у широкому асортиментi випускаСФ вiтчизняна промисловiсть. За вмiстом натуральних природних компонентiв цi миючi засоби не поступаються значно дорожчим iмпортним. Так, добре зарекомендували себе фiтошампунi серiСЧ "Магiя трав". До СЧхнього складу входять такi натуральнi компоненти, як екстракти лiкарських рослин, зародки пшеницi тощо. УкраСЧнська косметична промисловiсть пропонуСФ шампунi з кропивою, ромашкою, коренем лопуха, календулою, чередою, любистком. На користь цих миючих засобiв той факт, що перелiченi рослини здавна використовувались в украСЧнському побутi як найкращi засоби догляду за волоссям.

Хай якi рiзноманiтнi й вишуканi промисловi шампунi, але СЧхнi замiнники, виготовленi в домашнiх умовах, значно ефективнiшi. Рiч у тому, що домашнiми шампунями волосся можна мити так часто, як це необхiдно, не переймаючись тим, що воно пересушиться, недостатньо промиСФться або втратить еластичнiсть i блиск. Навпаки -- систематичне використання шампунiв домашнього виробництва лише покращить стан та зовнiшнiй вигляд волосся.

У старих виданнях по догляду за волоссям чiтко регламентованi термiни його миття. Так, нормальне волосся рекомендовано мити кожнi 7-10 днiв, сухе -- раз на 10-12 днiв, а жирне з перiодичнiстю у 5-7 днiв. При цьому не враховано таких факторiв, як забрудненiсть довкiлля, задимленiсть i загазованiсть сучасних мегаполiсiв, стреси, незбалансоване харчування. Але ж всi перелiченi фактори негативно впливають на стан волосся, сприяють його швидкому забрудненню. Тому лiкарi-гiгiСФнiсти та перукарi-професiонали радять дотримуватись правила: волосся треба мити тодi, коли ви вiдчуваСФте, що воно брудне або жирне. Якщо не вимити волосся в цей час, то часточки пилу i бруду почнуть розчинятися, порушуючи нормальне функцiонування сальних залоз.

Перiодичнiсть миття залежить i вiд мiсця проживання. У великих мiстах волосся забруднюСФться значно швидше, нiж у сiльськiй мiсцевостi чи в гiрських районах, де повiтря прозоре i чисте.

Умови роботи також впливають на процес забруднення. Людинi, яка виконуСФ важку фiзичну роботу, треба мити голову кожнi 3-5 днiв.

Варто пам'ятати, що влiтку i взимку волосся забруднюСФться iнтенсивнiше, нiж навеснi i восени.

Важливе значення для збереження здорового волосся маСФ час його миття. Мити голову краще вранцi чи вдень, але не бажано цього робити у вечiрнi години. Якщо ж iншого виходу немаСФ, слiд ретельно висушити волосся.

Ще одне правило: коротке волосся можна мити частiше, нiж довге. Бо якщо довге волосся мити часто, природний шар жиру не встигаСФ рiвномiрно розподiлитися по довжинi волосини, i кiнчики поступово стають ламкими i посiченими. Коли ж волосся коротке, природний жировий секрет досягаСФ кiнчикiв швидше. Тому йому надмiрне пересушування не загрожуСФ.

Висновок

Перифразуючи знамениту приказку, можна сказати: "Покажи менi своСФ волосся, i я скажу тобi, хто ти". Це дiйсно так - за волоссям можна визначити характер i звички людини, навiть стан СЧСЧ здоров'я.

Розвиток майстерностi перукарiв - це iсторичний процес, в якому кожне нове поколiння увiбрало досвiд своСЧх попередникiв, СЧхнi досягнення i намагалося створити щось нове, небувале, задовольняючи смаки й потреби клiСФнтiв. Конкуренцiя мiж майстрами перукарського мистецтва за всiх часiв була i СФ умовою розвитку СЧхньоСЧ майстерностi.

Стиль -- це конкурентна, стiнка, складна мода епохи, в якiй мода виражаСФ економiчний стан, полiтичнi погляди, розвиток культури, ставлення до зовнiшнього свiту. На формування iндивiдуального стилю людини можуть впливати лiтературнi образи, твори живопису, образи кiногероСЧв, поняття iз свiту музики, особливо танцювальноСЧ, що в наш час породжують цiлi стильовi напрями. Характернi особливостi цих напрямiв виявляються в iндивiдуальних стилях рiзних людей. У своСЧй роботi майстер це враховуСФ, при чому в бiльшостi випадкiв при iндивiдуальному моделюваннi бере цi стилi за основу.

Для своСФСЧ курсовоСЧ роботи я обрала авангардний стиль. Тому що, на мою думку, авангардний стиль - це стиль майбутнього, стиль пошуку. Вiн нiколи не зупиняСФться, завжди прямуСФ попереду всiх стилiв i може поСФднувати основнi риси кожного з них.

Авангарднi зачiски - ексцентричнi. Це зачiски майбутнього, вони вiдтворюють перспективу моди. Вони прикрашають людину, пiдкреслюють СЧСЧ неповторнiсть.

Список використаноСЧ лiтератури

1. Ветров А. Парикмахер-стилист. -- Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 254 с.

2. Гутиря Л.Г. Сучасна перукарська справа. -- Харкiв: Фолiо, 1997. - 367 с.

3. Клименко С.К. Косметика i здоров'я. - К.: Наука, 1999. - 298 с.

4. Козлова РЖ.В. Перукарськi послуги. - К.: Знання, 1997. - 236 с.

5. Константинов А.В. Парикмахерское дело. -- М.: Высшая школа, 1999. - 227 с.

6. КорнСФв В.Д. Моделювання та художнСФ оформлення зачiсок. - К.: Знання, 2001. - 294 с.

7. КорнСФв В.Д. Мы причесываем женщин. -- М.: Стройиздат, 1999. - 315 с.

8. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. -- М.: Академия, 2002. - 170 с.

9. Куприянова И.Н. Современные прически: женские, мужские, детские. -- М.: Эксмапресс, 2002. - 211 с.

10. Луканова О.В. Технология парикмахерских услуг. -- Ростов-на-Дону: Март, 2002. - 309 с.

11. Ляпич А.Д. Парикмахерское мастерство. -- К.: Будiвельник, 2002. - 255 с.

12. Панченко О.А. Мелирование и прическа. -- СПб.: Корона-принт, 2000. - 261 с.

13. Панченко О.А. Прическа. Укладка. Завивка. -- СПб.: Папирус, 1999. - 261 с.

14. Сиромятникова РЖ.С. РЖсторiя зачiски. -- К.: Наука, 2002. - 192 с.

15. Смирнова Л.В. Уроки парикмахерского искусства. -- СПб.: Парителы, 2002. - 304 с.

<