<

Дисциплина: Педагогика
Вид работы: творческая работа
Язык: украинский
Використання програмного материалу по засвоСФнню природних знань в дитячому заклади. Методи та форми ознайомлення дитей з природою. Методика организациСЧ дияльности в куточку природи. Розробки комплексних занять (физкультура, природа, математика).
ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Методика ознайомлення дитей молодшого дошкильного вику з величиною предметив

21.01.2011/курсовая работа

Поняття про величину та СЧСЧ значення в розумовому вихованни дитини. Методика формування елементарних математичних уявлень дитей у системи педагогичних наук. Особливости сприймання та способи ознайомлення дитей дошкильного вику з величиною предметив.

Методика ознайомлення дитей молодшого дошкильного вику з величиною предметив

21.01.2011/курсовая работа

Поняття про величину та СЧСЧ значення в розумовому вихованни дитини. Методика формування елементарних математичних уявлень дитей у системи педагогичних наук. Особливости сприймання та способи ознайомлення дитей дошкильного вику з величиною предметив.


Мижшкильний навчально - виробничий комбинат

Творчий проект:

Методика организациСЧ дияльности з дошкильниками в куточку природи

Пидготувала

учениця 11 класу

з професиСЧ

тАЬМолодший виховательтАЭ

Темченко Юлия

План

Вступ

Програмне забезпечення навчально -- виховного процесу дошкильного вику

Використання програмного материалу в дитячому заклади

Методи та форми ознайомлення дитей з природою

Використання литератури

Методика организациСЧ дияльности в куточку природи

Розробка конспектив занять

Висновок

Список використаноСЧ литератури

Вступ

Ознайомлення дитей з природою - одно из головних засобив СЧх розвитку. В процеси його розширюСФться ориСФнтация дитей в навколишньому середовищи, формуються пизнавальни здибности, виховуСФться видповидне видношення до природи. Ознайомлення дитей з природою пропонуСФ дати СЧм видповидний об'СФм знань про предмети, явища неживоСЧ и живоСЧ природи, виховання интересу и любови до неСЧ.

Ознайомлення дитей дошкильного вику зи свитом природи СФ найважливишим засобом формування гармонийноСЧ, всебично розвиненоСЧ особистости, що володиСФ знаннями й навичками екологично доцильноСЧ повединки в природи.

Педагогичний навчально - виховний процес повинен бути спрямований на формування таких психологичних властивостей особистости, як потреба в спилкуванни з природою, интерес до пизнання СЧСЧ законив, мотиви повединки и дияльности по охорони природи, переконання - в социальний обумовлености видношення людини до природи, в необхидности управлиння природними явищами.

Слид комплексно реализовувати завдання екологичного виховання, а саме:

виховування гуманного ставлення до природи;

формування системи екологичних знань та уявлень про природу;

розвиток уминня бачити и видчувати красу, привабливисть кожного елемента довкилля; милуватися и захоплюватися ними;

включення у посильну еколого-зориСФнтовану дияльнисть.

Виришення цих завдань забезпечить активне спилкування дошкильнят з природним довкиллям и сприятиме СЧх социализациСЧ.

Отже, екологичне виховання - це систематична педагогична дияльнисть, спрямована на розвиток в дитей екологичноСЧ культури.

В нашому мисти 10 дошкильних навчальних закладив и в кожного дитячого садка СФ своСФ направлення, зокрема природниче направлення розвиваСФться в ДНЗ № 7 (бувший № 27). Але це не говорить про те, що инши дитячи установи обдилени живими куточками, просто можливо замисть виставки квитив десь проводять виставку картин або спортивни змагання чи таке инше.

В кожному дитсадку СФ по декилька живих куточкив, мешканцями яких являються папуги, канарейки, морськи свинки, хом'ячки, рибки тощо. А також зелений куточок, де можна побачити багато ризних квитив. Як же проходять заняття по ознайомленню дитей з природою? Даний проект присвячений методици организациСЧ дияльности з дошкильниками в куточку природи.

Програмне забезпечення навчально -- виховного процесу дошкильного вику

Основою для створення навчально - виховноСЧ програми для дитей дошкильного вику СФ Базовий компонент дошкильноСЧ освити. Цей документ окреслюСФ оптимально необхидни, однак достатни для дитей дошкильного вику знання та вминня з ризних сфер суспильного життя.

Стратегия побудови Базового компонента дошкильноСЧ освити видповидаСФ Мижнародний конвенциСЧ про права дитини и спрямована на реализацию положень Закону УкраСЧни тАЬПро освитутАЭ, Державних национальних програм тАЬОсвитатАЭ (тАЬУкраСЧна ХХРЖ столиттятАЭ) та тАЬДити УкраСЧнитАЭ.

В основу Базового компонента покладено якисть розвитку, вихованости та навчености дитини перших семи рокив життя. Видповидно до його вимог експертиза дияльности дошкильних освитних закладив полягатиме у встановленни видповидности ризнобичного розвитку дитини на момент закинчення термину СЧСЧ перебування в одному з них и вступу до школи минимально обов'язковим вимогам.

Основними засадами створення Базового компонента дошкильноСЧ освити виступають:

- визнання своСФридности, уникальности, особливоСЧ роли дошкильного дитинства в становленни особистости, врахування сензитивности даного периоду для становлення первинного схематичного свитогляду, супидрядности мотивив, довильноСЧ повединки, внутришних етичних инстанций, самосвидомости;

- забезпечення гармонийного та ризнобичного розвитку особистости;

- интегрований пидхид до организациСЧ змисту освити;

- приоритет актуальних потреб сьогодення, активного проживання дитиною кожного викового видризку життя як важливоСЧ передумови СЧСЧ успишного розвитку в наступни роки;

- особистисно-ориСФнтована модель дошкильноСЧ освити;

- забезпечення багатокомпонентности, наступности миж дошкильною та початковою загальноосвитньою пидготовкою.

З огляду на це особливого значення набуваСФ диференциация понять тАЬрозвитоктАЭ, тАЬвихованнятАЭ, тАЬнавчаннятАЭ, тАЬосвитатАЭ на основи сучасних наукових пидходив.

Розвиток - це становлення дитини як суб'СФкта життСФдияльности, социальноСЧ истоти, здатноСЧ циннисно ставитися до природи, людей, що СЧСЧ оточують, предметного свиту, витворив мистецтва, самоСЧ себе.

Виховання - залучення дитини до системи вироблених людством цинностей, организация умов для СЧСЧ духовного зростання, формування основ циннисного ставлення до дийсности, створення фонду тАЬхочутАЭ.

Навчання - засвоСФння дитиною знань, оволодиння уминнями й навичками, здатнисть використовувати СЧх у житти, формування культури пизнання, створення фонду тАЬможутАЭ.

Освита - процес набуття зростаючою особистистю в ходи виховання й навчання духовного обличчя пид впливом моральних цинностей, вироблених людством и зафиксованих у культури.

Мета дошкильноСЧ освити - сформувати базис особистисноСЧ культури дитини через видкриття СЧй свиту в його цилисности та ризноманитности як сукупнисть чотирьох сфер життСФдияльности - тАЬПриродитАЭ, тАЬКультуритАЭ, тАЬЛюдейтАЭ, тАЬЯтАЭ.

Основне завдання дошкильноСЧ освити - не стильки озброСЧти дитину системою галузевих знань, скильки наукою життя. Суспильству необхидни життСФздатни, самостийни, практично умили, творчи люди з розвиненим почуттям видповидальности, гидности, совисти, тому приоритетним СФ циннисний, морально-социальний розвиток особистости з перших рокив СЧСЧ життя.

Змист дошкильноСЧ освити спрямований на збереження дитячоСЧ субкультури, зориСФнтований на цинности та интереси дитини, врахування СЧСЧ викових можливостей.

Видповидно до цього дошкильний заклад не СФ тАЬшколою для маленькихтАЭ, де дитину вправляють у знанни математики, читанни й письми. Вин видповидальний за процес социального розвитку особистости, покликаний полегшити СЧСЧ входження у широкий свит и розвинути внутришни сили. Дошкильний заклад виступаСФ своСФридним посередником миж вузьким родинним колом, з якого виходить малюк, и незнайомим свитом, до життя в якому вин маСФ незабаром прилучитися.

Базовий компонент дошкильноСЧ освити визначаСФ обов'язковий минимум змисту основних освитних програм, обсяг навантаження, вимоги до ривня розвинености, вихованости та навчености дитини семи (шести) рокив, а також умови, за яких вони можуть бути досягнути. Базовий компонент - це минимально достатний та необхидний дитини перших семи (шести) рокив життя ступинь компетентности, необхидний для СЧСЧ нормального функционування у навколишньому середовищи. Вин передбачаСФ набир елементарних знань, уявлень, практичних уминь та навичок, яки гарантують дитини адаптацию до життя, здатнисть ориСФнтуватися в ньому, адекватно реагувати на явища, подиСЧ, людей. Йдеться передусим про забезпечення особистости перших рокив життя своСФридного минимального освитнього ядра, ривень засвоСФння якого видображено в якисно-килькисних показниках СЧСЧ дияльности та повединки.

Змист Базового компонента дошкильноСЧ освити систематизований за сферами життСФдияльности: тАЬПриродатАЭ, тАЬКультурнатАЭ, тАЬЛюдитАЭ, тАЬЯ самтАЭ.

Зокрема, сфера тАЬПриродатАЭ формуСФ елементарний природоцильний свитогляд, несе циннисно-змистову наповненисть за екологичним та природничим напрямами, сприяСФ усвидомленню дитиною себе як частки природи, формуСФ видчуття видповидальности за те, що видбуваСФться навколо неСЧ и внаслидок СЧСЧ дий у довкилли.

Документ розраховано на науковий загал, залучений до розробки програмно-методичного забезпечення дошкильноСЧ освити, задаСФ стандарт психолого-педагогичних умов розвитку, виховання та навчання дитей дошкильного вику, ставить вимоги до змисту освитних програм, професийноСЧ компетентности педагогив, организациСЧ розвивального середовища.

Використання програмного материалу в дитячому заклади

В кожний виковий групи здийснюються певни програмни задачи ознайомлення дитей з природою. Вони передбачають поступове засвоювання природних знань.

Дитей 2-х, 3-х рокив життя знайомлять з рослинами, тваринами, явищами неживоСЧ природи, привчають видокремлювати СЧх в простори, видиляти и правильно називати деяки прикмети рослин (забарвлення листя, квитив), рух и голоси тварин. При цьому у дитей удосконалюються анализатори (очний и слуховий), розвиваСФться интерес и увага до побаченого, формуСФться добре видношення до них.

У дитей 4-го року життя формуСФться уявлення про предмети и явища природи, з якими вони постийно зустричаються в житти, приводять СЧх до установлення таких зв'язкив, яки дити можуть пизнати в процеси предметно-чутливоСЧ дияльности на заняттях, играх и видобразити СЧх в форми конкретних уявлень.

Дитей вчать спостеригати, видиляти окреми прикмети рослин, тварин, поривнювати об'СФми, групувати СЧх по зовнишних ознаках. В процеси засвоСФння знань у них утворюСФться бильш високи форми пизнавальноСЧ дияльности. Дити 4-х рокив можуть пидийти до установлення причинно-наслидкових видносин.

Биля 5-ти рокив у дитей формуються вища форма наочно - образного мислення. Вони можуть засвоювати узагальнени знання. Дитей вчать видиляти особливости будови рослин, тварин и установлювати СЧх залежнисть вид умов переживання.

До кинця дошкильного вику у дитей повинна бути розвинута елементарна форма логичного мислення, здатнисть до анализу и синтезу, уминня видиляти индивидуальни и загальни ознаки рослин и тварин, робити узагальнення. До приходу в школу у дитей повинна бути розвинута спостережливисть, допитливисть, любов и дбайливе видношення до природи, здатнисть знаходити в ний красиве, интерес до сильськогосподарськоСЧ праци.

Планування роботи по ознайомленню з природою:

1. При добори материалу з природою, потрибно враховувати принцип доступности и науковости - видомости про рослини, тварини, явища живоСЧ та неживоСЧ природи, яки повинни бути зрозумили дитям, враховуючи СЧх викови можливости.

2. Наукове пизнання свиту видбуваСФться тоди, коли даються правильни уявлення и показуСФться почуттСФвий досвид дошкильникив, зв'язки и причини залежности миж об'СФктами и явищами.

3. При добори материалу, враховуСФться принцип енциклопедичности -

Добир материалу з галузей природознавства.

4. КраСФзнавчий принцип - не обмежуСФ вивчення природи лише

мисцевим материалом, а також з об'СФктами, яких немаСФ у даний

мисцевости - ознайомлюють за допомогою наочних посибникив.

Методи та форми ознайомлення дитей з природою

В процеси ознайомлення дитей з природою в дитячому садку використовують ризни методи:

наочни (спостереження, розгляд картин, демонстрация фильмив);

практични (дослид, игровий метод, праця);

елементарни (дослиди);

словесни (розповиди вихователя, читання художних творив, бесиди)

Найкращий результат даСФ спостереження.

Спостереження - це цилеспрямоване планомирне сприймання предметив та явищ, пид керивництвом вихователя.

Види спостереження:

1. За тривалистю:

- короткотривали;

- довготривали.

2. За формою организациСЧ дитей:

- индивидуальни;

- групови;

- колективни.

3. За дидактичною метою:

- первинни;

- повторни;

- заключни

Вибир методив и форм визначаСФться змистом програми и залежить вид природного оточення дошкильного закладу, мисця и об'СФкта спостереження. А також вид вику дитей и СЧхнього досвиду.

В групах раннього и молодшого вику особливе значення мають чутливи сприйняття дитей, тому основним методом буде спостережливисть. Дидактична гра, показ картин видиграють велику роль в пизнанни дитьми природи.

Враховуючи конкретнисть мислення и невеликий досвид у дитей середньоСЧ групи, потрибно при ознайомленни СЧх з природою широко використовувати наочний материал. Для утворення и закриплення уявлення широко використовують дидактични игри з природним материалом або СЧх зображення на картинках, невелики бесиди.

Ознайомлення дитей старшоСЧ и пидготовчоСЧ до школи груп з природою проходить в основному шляхом спостереження на екскурсия, прогулянках, пид час игор и праци. В цих групах велике мисце видводиться бесидам, розповидям вихователя з використанням картин, кинофильмив, читання художньоСЧ литератури.

Форми ознайомлення:

1. На заняттях;

2. В повсякденному житти.

Також як окремий вид використовують екскурсиСЧ.

Заняття - це основна форма организациСЧ дитей при ознайомленни з природою. Заняття проводять в певни години по розробленому плану, згидно програми. Заняття будують так, щоби в процеси ознайомлення з природою здийснювався розвиток пизнавальна здатнисть и мова дитей, виховання интересу и любови до природи. Головне в занятти - це засвоСФння всима дитьми програмного материалу.

Екскурсия - це заняття, на якому дити знайомляться з природою в звичайних умовах: в лиси, на поли, в саду, в гаю.

Щоденни прогулянки широко використовують для ознайомлення дитей всих викових груп з природою. Вони можуть носити характер невеликих екскурсия, пид час яких вихователь проводить огляд дилянки, организуСФ спостереження за погодою, сезонними зминами в житти рослин и природи.

Ознайомлення дитей з природою в дитячому саду вимагаСФ постийного безпосереднього спилкування з нею. ОдниСФю из умов, яка забезпечуСФ це, СФ организация в дитячому саду кутка природи. Кожна викова група повинна мати свий куток природи. Працю и спостережливисть дитей за рослинами и тваринами в кутку природи организовують протягом року. Праця в кутку природи проводиться щоденно в години, видведени для праци. Дити спостеригають за рослинами и привикають до бережливого ставлення до них, оволодивають елементарними трудовими привичками, привчаються до спильноСЧ праци з дорослими, одне з одним, а потим самостийно. Организация праци дитей залежить вид вику. В перший молодший групи дити тильки спостеригають, як вихователь доглядаСФ за рослинами, а в другий молодший групи вони сами приймають участь в ций роботи. В середний групи вси виконують окреми доручення вихователя. (С) Информация опубликована на 5ro4ka.ru
В старших групах СЧх виконують чергови пид наглядом вихователя. (С) Информация опубликована на 5ro4ka.ru
В пидготовчий групи, крим чергових, дити ведуть индивидуальни спостереження за рослинами и тваринами.

В кожному дитячому саду СФ своя дилянка, на який дити проводять бильшу частину часу, особливо в теплу пору року.

Дилянка - це мисце для игор, прогулянок, занять, спостережень за рослинами и тваринами протягом всього року.

На земельний дилянци дити працюють писля денного сну. Организация праци залежить вид виду роботи, вику дитей и пори року. Наявнисть на дилянци дерев, кущив, городу, квитника, плодово-ягидних посаджень маСФ велике виховне значення. Дити разом з вихователем вирощують рослини, доглядають за ними, одержують конкретне уявлення про СЧх рист и розвиток. В процеси догляду за рослинами у них виробляСФться уминня правильно користуватись простими знаряддями по обробци земли и догляду за рослинами, формуСФться бережливе видношення до природи.

Красиво оформлена дилянка, правильно пидибрани декоративни рослини мають велике значення для естетичного та екологичного виховання.

Використання литератури

Глибшому зацикавленню дитей навколишньою дийснистю сприятимуть пидибрана дорослим информация з художних и науково- популярних творив, розповиди дорослого з власного досвиду спилкування з живою природою.

Одним из методив ознайомлення дитей з природою, являСФться словесний - зокрема - читання художних творив. Особливо цикаво дитям, коли мова йде про тварин. Тут на перший план виходять украСЧнськи та росийськи народни казки. Дити, наче зачаровани слухають про Лисичку - сестричку та Вовчика - братика, Курочку - рябу, та рипку, яку допомогла витягти из земли не хто инший як мишка и т.д. З цими розповидями виросло не одно поколиння дитей, на цьому виховуСФться любов до тварин, рослин. Адже дитина, яка в дитинстви обдилена казками, виростаСФ грубою, жорстокою до живого. Такий людини ничого не стоСЧть вигнати на вулицю собаку чи кишку, яка чомусь перестала бути потрибною, або навить пидняти руку на близького.

Щоб якось розширити кругозир дитей, що старши, вихователи використовують плакати из зображенням живого свиту ризних широт, розповидаючи де водяться страуси та ростуть лиани.

З метою ще бильшого уявлення про свит природи, вихователи використовують диапроектори або DVD.

На жаль сучасна литератури зовсим обдилена розповидями про живе, на змину СЧм приходять ризни вигадани истоти з невидомих свитив, яки дуже западають в голови маленьких шибеникив, тому я вважаю, що вихователям зараз особливо важко привити любов до природи, - для цього потрибно прикласти багато зусиль и лише справжним вихователям, як то кажуть вид Бога, це вдаСФться.

Методика организациСЧ дияльности в куточку природи

Куточок живоСЧ природи у дитячому садку - одна з найнеобхидниших умов наочного и дийового ознайомлення дитей дошкильного вику з природою. Дитячи спостереження пид час екскурсий чи заняття у кимнати мають короткочасний характер. У куточку живоСЧ природи дити можуть протягом усього дня пидходити до тварин и рослин, роздивлятися СЧх, проводити за ними тривали спостереження. У дитей розширюються конкретни знання про природу. При ознайомленни з живими об'СФктами у дошкильнят розвиваСФться спостережливисть, интерес до природи. Пид час догляду за мешканцями куточка природи у дитей формуються трудови навички и таки цинни якости як любов до праци, бережливе ставлення до живого, видповидальнисть за доручену справу.

У куточку живоСЧ природи забороняСФться утримувати отруйни рослини и тварин, рослини и тварин, продукти життСФдияльности яких СФ алергенами, хворих тварин и тварин мисцевоСЧ фауни (особливо ссавцив), яки можуть бути носиями небезпечних для людини хвороб.

Вимоги до природничих куточкив: - видповиднисть до програмових вимог живих об'СФктив природи ( рослини, тварини, аквариумни риби) ; - безпечнисть та рациональнисть розмищення;

- доцильнисть, сучаснисть та естетичнисть оформлення; - наявнисть материалив для организациСЧ пошуково - дослидницькоСЧ дияльности та праци в природи з дошкильниками; - доступнисть; - наявнисть та результативнисть роботи з календарем погоди, використання набутих знань в ризних видах дияльности; - доцильнисть, ефективнисть та планування ризних форм роботи з дитьми в куточку природи; - вариативнисть об'СФктив живоСЧ природи видповидно сезонних змин; - засоби фиксациСЧ за довготривалими спостереженнями (щоденники, малюнки тощо), вминня дитей робити висновки.

Постийними и обов'язковими для куточка природи усих груп СФ кимнатни рослини. З них треба вибирати швидкоростучи, з красивим, ризноСЧ форми листям, квитучи або пахучи рослини, таки, що легко живцюються и не дуже вибагливи щодо догляду.

Крим рослин, за якими доглядають дити, у кимнати рекомендуСФться тримати декоративни рослини, за якими доглядають доросли.

Рослини для куточка природи краще придбати молоди, весною або на початку лита. Рослини, вирощени з живцив у кимнати, приживаються и ростуть краще, ниж узяти з теплиць.

Краще брати для куточка тварин, яки живуть у даний мисцевости, з тим, щоб дити могли спостеригати СЧх и в природних умовах. На таких тваринах легше показати зв'язок СЧх з зовнишнього вигляду и звичок з необхидними для них умовами життя.

Утримувати в куточку одночасно велику килькисть тварин не слид, а деяких тварин у нього приносять тильки для того, щоб роздивитися СЧх.

Потрибно зберигати в куточку живоСЧ природи постийних мешканцив, щоб дити могли спостеригати, як вони перемищюються, и виявляти турботу про них.

Поповнювати куточок природи треба поступово, щоб дити могли роздивитися обтАЭСФкти и простежити за деякими з них. При поповненни куточка природи треба привернути увагу усих дитей до нових рослин и тварин, назвати СЧх, роздивитися разом дитьми, розповисти дитям, як треба за ними доглядати. Якщо це тварина, то разом з дитьми слид придумати СЧй кличку.

Треба щоб у кожний групи був аквариум з рибками и кимнатни рослини.

У куточках природи середньоСЧ и старших груп можна утримувати зерноСЧдних птахив та инших дрибних тварин, яких дити знаходять на дилянци, у лиси, в лузи, у водоймах и яких вони можуть доглядати. Можливо також утримувати дрибних звирят - СЧжачка, морську свинку, билочку.

Розмищення об'СФктив у куточку природи:

У дитячих садках куточок природи влаштовують для кожноСЧ групи окремо. Його об'СФкти розмищують у свитлий частини кимнати (на низьких столиках и пидвиконни) так, щоб вони були добре освитлени и не перешкоджали проходженню свитла з викна в кимнату.

Розмищувати об'СФкти треба так, щоб до кожного з них був вильний доступ для проведення спостереження та догляду. Рослини не рекомендуСФться ставити близько до кватирок и опалювальних пристроСЧв, бо ризки коливання температури шкидливи для них.

Аквариуми розташовують перед викнами, уникаючи, проте, того, щоб вони були яскраво освитлени влитку.ТерариСЧ ставлять у свитлому и теплому мисци.

Птахив тримають подали вид кватирок, бо вони не переносять протягив.

Молодша група - безпосередне спилкування з природою надаСФ дитини бильш яскравих вражень, ниж книжки та малюнки. У РЖРЖ молодший групи уявлення про природу, що були отримани ранише, розширюються. Прищеплюються трудови навички щодо догляду за рослинами и тваринами. За допомогою вихователя дити годують риб, птахив, поливають кимнатни рослини, витирають велике листя, саджають цибулю тощо.

У РЖРЖ молодший групи вихователь доглядаСФ рослини сам, але обов'язково у присутности дитей, привертаючи увагу до своСЧх дий, пропонуСФ подивитися, як ллСФться вода з лийки, як вона поглинаСФться землею. У процеси роботи вихователь пояснюСФ дитям, що поливають и витирають рослини для того, щоб вони краще росли.

Доглядаючи у присутности дитей кимнатни рослини, вихователь пропонуСФ погладити щильни гладеньки листочки рослин, понюхати, помилуватися квитками герани, фуксиСЧ, згадати, як називаСФться квитуча рослина тощо.

Для першого знайомства з рибками краще за все обрати карасикив, звичайних мешканцив присноводних водойм. Карась видризняСФться великою стийкистю, живучистю та витривалистю.

Дити, що пидийшли до аквариуму, зазвичай довго не можуть видийти вид нього. Перш за все СЧх цикавлять рухи риб. Щоб краще ознайомити з рибками всих дитей, вихователь организуСФ специальни тематични заняття. Якщо аквариум не дуже важкий, його можна поставити на стил, а дитей розсадити навколо нього. Спостеригаючи за рибками, вихователь пояснюСФ, як рибки плавають - рухаючи хвостом та плавниками, запитуСФ чи СФ у них очи, рот, годуСФ рибок.

У подальшому, годуючи рибок, вихователь завжди запрошуСФ малят подивитися як вин це робить, а потим пропонуСФ деяким допомогти йому це зробити.

Середня група -здесь дити вже бильш самостийни. Вони вже набули деяких знань та навичок щодо догляду за рослинами та тваринами у куточку природи. Тепер вони вже можуть пид наглядом вихователя щоденно виконувати доручення: поливати рослини, годувати рибок, птахив, рвати свижу траву для кроликив тощо.

Завдання вихователя - продовжувати формувати в дитей цикависть та любов до природи, привчати СЧх турбуватися про тварин та рослин.

Вихователь також продовжуСФ знайомити дитей з рибками, птахами та дрибними тваринами в куточку природи.

Крим карасикив, добре було б мати холодноводих рибок, наприклад серебрянок (верхивок), яких привезли з дачи. Там дити могли спостеригати за ними у СЧх природному середовищи - у ричци.

Пид керивництвом вихователя, дити можуть вже зазначати характерни особливости риб - тило ( стиснуте з бокив) подовжене, на ньому - луска. Риби живуть у води, пересуваються за допомогою плавцив, корм хапають ротом, очи й вуса допомагають видшукати його.

Птахи. Ознайомлення дитей середньоСЧ групи з птахами дещо ускладнюСФться. Вихователь навчаСФ дитей розризняти птахив за розмиром, пофарбуванням та звичками. Можна провести заняття - поривняння. Для цього краще обрати для спостереження щигля чи чижа, тому що вони видризняютьсяя один вид одного забарвленням. Дити легко впизнають цих птахив на малюнку.

Дитина цього вику може надавати вихователеви допомогу у догляди за птахами: помити поСЧлку, налити води, насипати корм тощо. У процеси праци дити спостеригають, як дзьобають птахи, як птАЭють, купаються, розбризкуючи воду.

У куточку природи середньоСЧ групи можна утримувати морську свинку чи кролика ( якщо СФ видповидни умови). Тепер спостереження за цими тваринами можуть бути не тильки короткочасними на заняттях, але й пид час догляду за ними. ( Кролика не можна тримати в груповий кимнати). Уявлення дитей про кролика розширюСФться. Вихователь звертаСФ увагу дитей на його велики вуха ( вин СЧх то пиднимаСФ, то притискаСФ, прислухаСФться), на його задни ноги й запитуСФ, передни чи задни ноги у кролика довши. ПояснюСФ, що задними ногами кролик видштовхуСФться й стрибаСФ, а ходити, як инши тварини, вин не може. Дити стежать за його рухами.

В одний из груп дитячого садка неридко живе билка. Бажано показати СЧСЧ дитям. Вихователь пидводить дитей до клитки. Перши хвилини дити з захватом розглядають маленьку тваринку. У неСЧ пухнастий хвист, швидки рухи й стрибки, вона СЧсть, тримаючи у лапах горих та загризаСФ його. У перши хвилини вихователь не ставить запитань, надаючи дитям можливисть уважно роздивитися билку. Старши дити розказують, який корм вини заготовили для билочки - ялинови й соснови шишки, сухи гриби.

У подальшому можна поривняти кролика из билкою, запитати дитей, чим видризняються ци тваринки.

Навесни та влитку увагу дитей привертають ризноманитни комахи. Дитям подобаСФться розглядати жукив, особливо яскравих, блискучих. На лузи можна пиймати бабку й принести у куточок живоСЧ природи. Для того, щоб роздивитися СЧСЧ необхидно посадити комаху на яку - небудь рослину у баночку. Вихователь звертаСФ увагу дитей на дуже велики очи бабки, чотири великих прозорих крила й довге черевце, нагадуСФ, що бабка гарно литаСФ. Вона ловить дрибних шкидливих комах, тому дуже корисна. Писля спостереження, бабку випускають на волю.

Улитку на прогулянках дити бачать жабу. На короткий час СЧСЧ можна принести у групу й розмистити у терариуми. Необхидно розповисти яку користь приносить жаба. Вона знешкоджуСФ велику килькисть шкидливих комах, тому СЧСЧ необхидно охороняти, не можна наступати, кидати у неСЧ каминня, бити палками. Дити спостеригають як стрибаСФ жаба. Вихователь звертаСФ увагу на довги ноги, за допомогою яких вона може из силою видштовхуватися. Опустить жаби у таз из водою, и дити зможуть побачити як допомагають СЧй плавати задни ноги з довгими пальцями, миж якими ниби натягнути тонки перетинки. Коли дити роздивляться жабу, СЧСЧ необхидно випустити у траву биля ставка.

Старша група - у старший групи збагачуються уявлення дитей про природу, розвиваСФться спостережливисть. Дити вчаться визначати характерни ознаки предметив и явищ природи, поривнювати СЧх за цими ознаками, об'СФднувати предмети за групою ознак, встановлювати прости причинно - наслидкови зв'язки миж явищами.

Дити старшоСЧ групи можуть чергувати в куточку природи. Озброюючи дитей новими знаннями про природу, слид одночасно формувати розумне, дбайливе ставлення до рослин, тварин, розвивати естетичне сприймання природи.

Основни методи ознайомлення дитей циСФСЧ групи з природою забезпечують безпосередний контакт дитини з природою. Крим того, значно частише, ниж у попередних групах, проводяться нескладни дослиди, використовуються методи, яки дають змогу розширити коло знань дитей про природу, вивести СЧх за межи того, що вони можуть безпосередньо побачити ( розглядання картин, перегляд диафильмив, диапозитивив, читання художньоСЧ литератури, розповиди вихователя, бесиди).

Тут куточок природи повинен видризнятися вид куточка середньоСЧ групи як за килькистю, так и за ризноманитнистю мешканцив. Значно розширюСФться об'СФм знань, яки отримують дити старшоСЧ групи, завдяки детальному знайомству з життям ризноманитних рослин и тварин, а також в результати заохочення дитей до бильш складних видив догляду за ними.

Спостеригати - це означаСФ умити бачити, помичати характерни особливости кожноСЧ рослини, змини, що видбуваються в СЧСЧ рости та розвитку. Дитина може правильно осмислити те, що спостеригаСФ, якщо СЧСЧ сприйняттям керуСФ дорослий.

Оглядаючи рослини писля роботи, вихователь запитуСФ дитей: тАЬЯкими стали рослини писля того, як СЧх помили?тАЭ

Спостереження за кимнатними рослинами. Кимнатни рослини - цинний навчальний посибник, якщо вихователь вмило використовуСФ СЧх у своСЧй роботи. П'ять - шисть рослин у групи вже дають можливисть вихователеви проводити цикаву роботу з дитьми.

У куточку природи середньоСЧ та старшоСЧ груп можна мати однакових тварин, але знання 5 - 6 ричних дитей, уминня, навички, пов'язани з доглядом за мешканцями куточка, повинни ускладнюватися.

У старший групи бажано тримати в аквариуми таких рибок як гуппий, мечоносцив, макропода, скалярий тощо. Це надасть можливисть вихователеви не тильки розширити уявлення дитей про життя риб, пидвищити цикависть до них, але й пидвести малят до узагальнення накопичених уявлень.

Для пидигривання води використовуСФться специальний пидигривник або звичайна електрична лампочка, яку пидвишують збоку аквариума, нижче ривня води. Тепловодни риби цикави тим, що вони розмножуються в аквариуми.

Коли з'являються мальки, дорослих риб необхидно виддилити, инакше вони можуть з'СЧсти своСФ потомство. Годують малят циклопами та инфузориями.

Для того щоб створити нормальни умови для життя тварин у куточку природи й организувати правильний догляд та спостереження за ними, вихователям необхидно познайомитися з биологичними особливостями тварин, з СЧхним життям у природних умовах, из правильним утримуванням.

Розробка конспектив занять

Гра, як видомо, найкраще сприяСФ засвоСФнню дитьми чогось нового, тому в системи екологичного виховання пропонуСФмо килька дидактичних игор.

Дидактични игри

Квити - чи не найпрекраснише диво рослинного свиту на всий планети. Вони викликають захоплення досконалистю форм, ризнобарв'ям, духмянистю. Малята бачать СЧх усюди: вдома, в садочку, на вулицях, пид час прогулянок на природу. Яскрави голивки квитив збуджують интерес малят, викликають бажання помилуватися ними, торкнутися СЧх ручками. Пидтримуючи зацикавлення цими рослинами, доросли мають змогу розвивати у дитей естетичний смак, виховувати любов до природи.

Доглядаючи кимнатни квити, спостеригаючи за рослинами, яки прикрашають територию садка пид час занять з природознавства та безпеки життСФдияльности, дошкильнята бильше дизнаються про наших зелених друзив.

Закрипити та розширити знання малят про рослини допоможуть дидактични игри.

Гра "Квитка, квитка, де твоя домивка?"

Материал: нагрудники из зображеннями квитив, сонця, хмарки; таблички-илюстрациСЧ, на яких намальовани клумба, кимната, лис, степ.

Мета: поглиблювати знання про мисця поширення тих чи инших квитив; розвивати зв'язне мовлення, увагу, пам'ять; виховувати любов до природи, естетичний смак.

Вихователь розставляСФ таблички (клумба, кимната, степ, лис) у ризних мисцях примищення, оздоблених видповидними декорациями. Дитям роздають нагрудники из зображеннями квитив и пропонують зайняти своСЧ мисця. ПочинаСФться гра. Квити "сплять" у своСЧх будиночках, а гравци Сонечко и Хмарка чекають трохи осторонь.

Вихователь

Вранци прокинеться Сонечко, погляне на луки й поля, до нас зазирне у виконечко, щоб квиточка кожна росла.

Сонечко пидходить до кожноСЧ осели, торкаСФться квитив, вони прокидаються и вибигають на середину кимнати, беруться за руки и ведуть хоровод (рухаються в ризни боки, роблять "пружинку" тощо). У центри утвореного кола танцюСФ Сонечко.

Сонечко

Прокиньтесь, люби квити, Я - Сонечко яскраве, Я хочу звеселити Дерева, луки, трави. А нумо разом грати РЖ день новий витати.

З'являСФться дитина-Хмарка, прикладаСФ руку до вуха - прислухаСФться до веселого гомону квитив и Сонця.

Вихователь

Та не сподобалося Хмарци, що навкруги все сяСФ, що квиточки кружляють у танци й Сонечко спиваСФ.

Хмарка заходить у коло, забираСФ Сонечко и видводить убик вид инших дитей. ПовертаСФться до гурту малят, имитуючи дощик.

Хмарка

Спритний дощик, пустотливий Вид краплинок и до зливи, Вид хмаринок до калюж Тут и там стриба чимдуж.

(В. Зорик)

Тим часом вихователь забираСФ картки из зображенням клумби, лису, кимнати, степу.

Вихователь

Дощик заплутав стежинки, Змишалося все навкруги. РЖ квити не знайдуть хатинки, Бо змито було вси слиди.

Дити-квити намагаються знайти своСЧ будиночки.

Вихователь

Щоб дорижки вси знайти й до хатиночок дийти, треба видповиди знати и загадки видгадати.

Вихователь називаСФ по черзи ознаки певноСЧ мисцевости, де знаходиться домивка тих чи инших квитив. Дити, яки впизнали опис свого будиночка, пиднимають руки, вихователь ставить на мисце потрибну картку, а Хмарка видводить квити за правильною адресою.

У садку биля паркану

Посадили квити,

Щоб радили

РЖ доросли,

РЖ маленьки дити.

(Клумба).

Може, там колись бували, Де ростуть високи трави. Але рички не течуть РЖ дерева не ростуть. Тоди часу ви не гайте, Цю мисцевисть називайте.

(Степ)

Зима за викнами лютуСФ, а у насздесь все квитуСФ.

(Кимната).

Здогадайтеся, малята, Де дерев росте багато. Дики звири де живуть, Ягоди й гриби ростуть.

(Лис).

Гра "Посади квитку"

Материал: картки из зображеннями квитив (волошок, хризантем, айстр, лилий, пивникив або инших, на вибир); игрове поле, на якому били клитинки чергуються з уже заповненими; кубик, фишки за килькистю гравцив.

Мета: розвивати зв'язне мовлення, увагу, уяву, логичне мислення; узагальнювати знання дитей про квити, знайомити з творчистю украСЧнських поетив.

Вихователь роздаСФ малятам картки поривну. Дити по черзи кидають кубик и видповидно до числа, яке випало, роблять потрибну килькисть крокив фишкою. Якщо рахунок зупиняСФться на билий клитинци, дитина бере одну зи своСЧх карток, називаСФ квиточку и розповидаСФ про неСЧ те, що СЧй видомо з власного досвиду або вид дорослих, потим "саджаСФ" СЧСЧ. Якщо фишка стала на клитинку, де вже СФ квитка, то гравець маСФ сказати, як вона називаСФться и де росте, а вихователь розповидаСФ вирш або казку про цю рослину. ВиграСФ той, хто перший "посадить" уси квити.

В ПОШУКАХ СКАРБРЖВ

(середня група )

КОМПЛЕКСНЕ ЗАНЯТТЯ

(физкультура, природа, математика).

Мета: Вправляти дитей в ходьби по лави. Стрибках в глибину, з обруча, в обруч, бигу змийкою.

Закрипити знання дитей про осинни змини в природи, в житти рослин и тварин. Розширити уявлення про ризноманитнисть рослинного свиту. Закрипити поняття про пидготовку птахив до зими. Розвивати спостережливисть.

Здийснювати поступовий перехид вид сприймання казкового змисту до математичних завдань. Вправляти дитей у килькисний и порядковий личби в межах 5 (серед. гр.), в межах 7 (ст.гр.), уминня рахувати злива направо и навпаки. Закрипити вминня розризняти трикутник, квадрат, прямокутник и круг, впизнавати СЧх.

Закриплювати вминня ориСФнтуватись у простори (злива, справа, позаду, попереду). Розвивати логичне мислення, пам'ять, формувати увагу, спритнисть, швидкисть дий, уминня чути дорослого и товариша. Виховувати любов до природи та бережливе ставлення до них.

Материал: макет лисовоСЧ галявини, геометрични фигури, шапочка, колобка, чаривна скринька, конверти. Зайчик, ведмедик, барабан, билочка, СЧжачок, м'ячик, собачка, лава, пеньочки, обручи.

Хид заняття

- Дити, сьогодни, коли я йшла у дитячий садок зустрив мене листонош и передав вам ось цей пакет. А ну, давайте, ми подивимось, що це.

- Дити, це ж лист вид самоСЧ королеви Математики. Читаю лист: тАЬЯ королева Математика заховала вид вас, дити, скарб недалеко вид свого замку. Хто на шляху до нього подолаСФ вси труднощи, розв'яже задачи, виконуСФ правильно вси завдання, то дийшовши до мисця, де заховано скарб, буде його володарем. Отже, смиливо в дорогу!тАЭ

Сонце в мандривку нас закликаСФ

РЖ про дорогу оповищаСФ,

РЖдить, моСЧ люби, пид ноги дивиться,

Травам та квитам низько вклониться

Несить же СЧм ласку у кожний долонци

Разом з проминням осиннього сонця.

-Дити, а як ви думаСФте, де могла королева Математика заховати скарб? (У лиси).

-Хто живе у лиси?

-Що росте у лиси?

За дверима чути звук сопилки. Уси прислухаються до музики. Входить добра Фея.

Фея: Я, добра Фея, и знаю, куди ви хочете подорожувати, адже ФеСЧ знають усе, що диСФться на свити. Та щоб знайти скарб, вам диточки, доведеться чимало подолати перешкод, бути смиливими. А я спробую. Вам, друзи, допомогти.

В-ль: Фея, а чи не хотила б ти пити разом з нами.

Тоди рушаймо!

У подорож вирушим вси разом,

Перешкоди вси пройдем.

РЖ хто буде сумувати,

Також з собою ми визьмем

1. Високо в неби витаСФ нас сокил-простягнить до нього руки (дити идуть по колу, пиднимаючись на носки).

2. Щоб швидше дистатися до лису сядемо на тАЬконикатАЭ (дити крокують, високого пиднимаючи ноги, як тАЬкониктАЭ).

3. тАЬКониктАЭ бижить и ми бижимо (легкий биг).

- Ось ми и приСЧхали до лису (зупиняються биля декорациСЧ лису).

- Якздесь гарно! Чисте повитря. Чисте повитря! Справди легко дихаСФться. Дити, скажить, чим ми дихаСФмо. (Повитрям). Дерева допомагають нам дихати, тому що вони очищають повитря. Чим бильше дерев, тим бильше чистого повитря. Запам'ятайте, що не можна ламати гилки, без потреби не рубати дерева, не палити в лиси вогонь.

- Диточки, щось не чути в лиси тепер спиву пташок. А як ви думаСФте, чому?

- Куди видлетили птахи?

- Чому?

- Дитки, а що в нас взимку взагали нияких птахив немаСФ? Я вам загадаю загадки, а ви спробуйте СЧх видгадати и тоди дизнаСФмось, яки птахи в нас зимують.

Голос маСФ хриплуватий

Колир пир'я сируватий

Це розумна каркарона

Звати пташку цю... (ворона)

Хлопчик невеличкий

Сиру свитку маСФ

ШукаСФ вин зернятка,

Цвиль-цвиринь спиваСФ. (горобчик).

Чоно-билу сукню маю

Вси новини в лиси знаю.

Блискуче краду ненароком,

А звуть уси мене... (сорока).

- Малята, то яки птахи в нас зимують? А що вони СЧдять взимку? Як можна допомогти птахам взимку?

- Видпочили? РЖдемо дали. Ось кладочка вузенька, по який нам треба пройти через прирву. А оце пеньочки, миж якими треба пробигти змийкою. РЖ нарешти дви ямки, ми спочатку стрибаСФмо в одну, а потим в другу.

- Аж ось и хатка. Не знати хто в ций хатци живе. Давайте постукаСФмо.

Виходить ведмедик.

Ведмедик: Добрий день, малята!

А куди ви так поспишаСФте?

В-ль: Ми шукаСФмо скарб, який заховала королева Математики.

Ведмедик: Де знаходиться ваш скарб знаСФ хитра лисичка-сестричка. Але перш ниж показати дорогу до неСЧ, ви повинни виконати моСЧ завдання.

Ведмедик даСФ скриньку, в який ризнокольорови конверти. Хтось из дитей виймаСФ конверти (5 конвертив, для личби сер. гр.)

- Давайте розглянемо конверти. Розкладемо в рядочок и поличимо. Скильки СЧх? Якого кольору перший? Другий? РЖ т.д. и поличитАЭ, на пряму и зворотну личбу на сходинках и визначити як розмищени по порядку.

- В цьому конверти - привит вид лисички. Слухайте уважно завдання. тАЬВид моСФСЧ квадратноСЧ хустини видризали один кут. Скильки кутив тепер стало?

- А тепер витання вам, дитки, вид Кози-Дерези. Задачи на кмитливисть.

- Скильки сонячок на неби?

- Скильки падаСФ снижинок?

- Скильки пальчикив на одний руци?

- Коли ми спимо?

- Скильки лапок у кици?

- Скильки очей у сови?

- Жовтий конверт пропонуСФ гру тАЬФантазеритАЭ. Ми з вами трохи пофантазуСФмо. Складемо з геометричних фигур для зайчика хатинку.

- Скильки виклали хатинок?

- Скильки геометричних фигур використали?

- Скильки ось таких фигур?

- Скильки ось таких ?

- Скильки ось таких ?

- Чим видризняСФться така фигура вид такоСЧ ?

В червоному конверти завдання вид СЧжачка. РЗжачок пропонуСФ гру тАЬВидгадай, що де лежить?тАЭ.

Вихователь кладе играшки та 4 стильчики, розставивши СЧх по ризни боки. Дитина маСФ сказати, що, де лежить.

Ведмедик: Молодци! Добре виконали моСЧ завдання. Ось послухайте и видгадайте, ще мою загадку.

Хто утик вид дида й баби.

Хто зустрився из зайчатком

РЖ спиваСФ йому писни? (колобок)

- Який колобок?

- На яку фигуру вин схожий?

- Що вин робить по стежини?

Ведмедик: Молодци! Колобок покотиться по лисовий стежини, а ви идить, будь-ласка за ним, и вин приведе вас до Лисички.

Колобок котиться и спиваСФ писеньку.

Я веселий колобок

Я усих дитей дружок.

Я по засику метений

Я на яйцях спечений

Пид деревом сидить лисичка, и спиваСФ писню. Я лисичка, я сестричка.

Дити: Добрий день, лисичко!

Лисичка: Добрий день малята-солодята!

- Лисичко, ми шукаСФмо скарб, який заховала вид нас королева Математики.

Лисичка: Скажить мени, будь ласка, як називаСФться оце дерево? Якого кольору листочки? Чому? ЯкоСЧ форми? А яка пора року тепер?

Видгадайте ще загадку?

У винку зеленолистим

У червоному намисти

ВидивляСФться у воду

На свою чаривну вроду (Калина)

Пидводиться калинонька.

(Дивчинка у винку из калини)

В-ль: Дитки, подивиться, а Калина наша весела, зовсим не сумна.

- Калинонько, чому ти не сумна, скоро ж настане холодна зима?

Калина:

Ой, навищо мени листя,

Коли вже иде зима,

Скину я листочки

РЖ засну

Буду спати, буду ждати

Сонце, радисть, весну.

В-ль: Тепер, диточки, зрозумили, що кожна прекрасна у роци пора.

Що добре, навить коли дощик иде,

Вин землю напоюСФ, життя СЧй даСФ,

РЖ навить похмури и хмарниСЧ дни

Бувають не дуже таки и сумни

Листочка: А ще пограйте зи мною в гру тАЬТак, нитАЭ,

- Риба плаваСФ?

- ЗаСФць литаСФ?

- Хлопчик СЧсть хлиб?

- У холодильнику гриють суп?

- Холодна зима?

- Колесо квадратне?

- Помидор синий?

- Сонечко зелене?

Лисичка: Вирно ви виришили моСЧ завдання. Ось вам скарб Королеви Математики.

Дистаю скриньку, видкриваю, показую. (В скриньци дити знаходять оливци, кольоровий папир, папир, ножици, клей).

Дити дякують лисичци за допомогу и прощаються.

На гостини до Весни.

Контрольне заняття для старшоСЧ групи.

Програмовий змист: закрипити знання дитей про характерни ознаки весни (явища навесни), про життя рослин, птахив, тварин; повторити правила повединки у природному оточенни; закладати основи екологичноСЧ культури. Активизувати зв'язне мовлення, словник, вправляти у виразному спиви писень, читанни закличок, прислив'СЧв, у загадуванни загадок. Виховувати любов до народноСЧ творчости, розвивати уяву, мислення, увагу до поетичного слова, естетични почуття. Формувати бережливе ставлення до живоСЧ природи,

Материал: загадки, заклички, вирши про пори року, прислив'я; екологични заборонни знаки; площинни зображення двох дерев - у зимовому та весняному вбранни, а також ризних дерев та листочкив, весняних квитив, птахив; кружечки червоного, билого, жовтого та зеленого кольорив (для кожноСЧ дитини по чотири), "чаривна" торбинка; паперови пташки, ласощи.

Хид заняття

Пид звучання мелодиСЧ А. Филипенка "Веснянка" (в запису) дити заходять до зали, витаються з гостями й сидають на килимок.

Вихователь. Дити, яку пору року нагадуСФ вам ця мелодия? А зараз яка пора року? (Видповиди дитей). Так, сьогодни нас зибрала в ций зали улюблениця людей, тварин и рослин красуня Весна. Як ви гадаСФте, чому вона найулюблениша для всих? (Видповиди дитей). Правильно, навесни все навколо оживаСФ писля холодноСЧ зими. Весна даруСФ нам тепло, красу, радисть, квити. ДаруСФ кожному те, що йому потрибне и що вин хоче мати. Ось чому в усих любо й весело на души.

Вихователь повидомляСФ дитям, що Весна запросила СЧх до себе на гостини. Ця мандривка буде весела й цикава, але нелегка, бо попереду деяки випробування. ПропонуСФ поглянути навкруги: чи не залишила Весна чогось незвичайного? Дити знаходять торбинку. Розв'язують СЧСЧ и виймають звидти конверт. Вихователь читаСФ лист.

"Доброго дня, люби дити! Пишу вам я, Весна-Ясна. Ось ви й виросли, невдовзи попрощаСФтеся з дитячим садком и пидете до школи. Тож мени дуже хочеться, щоб ви гуртом завитали до мене -- видвидали моСФ Зелене Царство, познайомилися з моСЧми молодшими братиками та сестричками - рослинами, пташками, звирятами. Але щоб потоваришувати з ними, ви маСФте видповисти на вси запитання й виконати вси завдання, яки знайдете в торбинци. А коли прийдете до мене на гостини, будьте обережними, щоб не зашкодити тим, хто живе в парку, в лиси, на лузи й биля рички ".

Вихователь. То як, дити, виконаСФмо завдання Весни та СЧСЧ братикив и сестричок? (дити погоджуються). Ось перше випробування. Весна знаСФ, що наш народ склав про неСЧ багато загадок. СЧй цикаво, яки ж загадки видоми вам. Дити загадують загадки про весну.

Де весна проходить, там травиця родить.

Старий дид мости намостив, молода прийшла - мости розвела.

З кинцем зими прийде вона,

Улюблениця всих... (весна).

Тильки сонечко пригрило, То й розтанув билий килим.

Клен радиСФ - певно, зна:

В гости йде до нас ... (весна). Вихователь. А яки прислив'я про весну ви знаСФте? Дити розповидають прислив'я.

Пролиски - очи березня.

Грак на гори - весна надвори.

Навесни згори припикаСФ, а знизу морозить.

В березни кожух и без ТСудзикив теплий.

Прилетив лелека - весну принис здалека.

В квитни ластивка день починаСФ, а соловей закинчуСФ.

Квитневий день рик годуСФ.

Сон на зиму видклади, а дило в квитни зроби.

Травень лис наряджаСФ, лито в гости чекаСФ.

Хто спить весною, той плаче зимою.

Хочеш СЧсти калачи - не спи весною на печи.

Вихователь. Колись давно наши прадидуси та прабабуси веселими писнями закликали в гости чаривницю-весну. А ви знаСФте якусь веснянку? (Дити водять танок "Ой минула вже зима"). Я гадаю, Весна задоволена вами. Зазирнемо знову в торбинку й подивимося, що Весна нам ище приготувала.

ВиймаСФ другого конверта, читаСФ лист:

"Посилаю вам чотири кольорових кружечки. Скажить, який пори року видповидаСФ кожний колир ? (Дити називають). Пропоную пограти у гру "Пори року". Нехай вихователька зачитаСФ вам ось ци рядки з виршив, а ви маСФте визначати, про яку пору року йдеться, и пиднимати кружечок видповидного кольору ". Дити грають у гру.

Все оживаСФ, и все розквитаСФ,

Теплий витрець нас усих звеселяСФ.

Всюди струмочки весели бижать,

З вирию друзи пернати летять. (Весна)

Де не гляну я надвори -

Всюди бачу билий колир.

Лис, и поле, и диброва

В били вбралися обнови. (Зима)

Сад дозриваСФ, ричка тече,

Над головою сонце пече. (Лито)

В зеленим лиси побував

Якийсь художник - и поволи

Дерева перефарбував

У золотисто-жовтий колир. (Осинь)

Вихователь. Чому весна маСФ зелений колир? (-- Зелениють травичка, кущи, дерева). А чому навесни все зазеленило? (-- Пригрило сонце, й стало теплише). Як називаються дерева, яки навесни вдягаються в листя, а восени скидають його? (-Листяни). Назвить РЗХ. (-- Береза, клен, каштан, дуб, тополя...). А як називаються дерева, яки не скидають свого зеленого вбрання? (- Хвойни). Назвить СЧх. (-- Сосна, ялина, туя, кедр, смерека, модрина). Пригадайте дерева, яки ростуть на дилянци нашого дитячого садка. (Дити називають).

Проводиться гра "З якого дерева листочки?".

Вихователь виставляСФ зображення ризних дерев и виймаСФ з третього конверта листочки, яки надислала Весна: дити мають виднайти кожному його маму -деревце.

Вихователь. Молодци, добре впоралися ще з одним завданням Весни. Вси листочки виднайшли своСЧх мам.

А зараз ви слухатимете музику та моСЧ слова и пид них уявлятимете себе маленькими деревцями. Ось так.

"Я - дерево. Я росту у весняному лиси. МоСЧ ноги - то кориння у прохолодний земли. МоСФ тило -- мицний стовбур, моСЧ руки -- тоненьки гилочки. Вони пиднимаються до неба, видчувають сонячне тепло, вбирають його, и воно розливаСФться по всьому тилу. Я - дерево. Я бавлюся з витром, який гойдаСФ моСЧ тоненьки гилочки. Я вмиваюся краплинами дощу йрадию його прохолоди. Я-- дерево".

Дити медитують у супроводи тихоСЧ мелодиСЧ та неспишних слив дорослого.

Вихователь. Уже нашим деревам, квитам, кущикам и травичци пити захотилося. Давайте допоможемо СЧм - закличемо дощик. (Дити промовляють закличку "РЖди, иди, дощику"). Який веселий весняний дощик! Уси йому ради, всих вин напуваСФ своСФю водичкою. Пригадайте, яки дощи були восени. (--Холодни, сильни, з витром, сумни). А тепер давайте запросимо до себе весняне сонечко. (Дити промовляють закличку "Вийди, вийди, сонечко"). Ви гарно закликали сонечко, то вже й квити розквитли. Яки весняни квити ви знаСФте? (Дити називають). А яки квити з названих вами ростуть у наших квитниках? (Видповиди дитей).

Проводиться гра "Лисови квити". Вихователь показуСФ зображення ризних квитив (из четвертого конверта вид Весни). Дити плескають у долони, коли демонструСФться весняна лисова квитка.

Вихователь. Бачу, ви знаСФте ризни квити. Вони прикрашають наше життя. А хто даруСФ нам радисть своСЧм щебетанням та спивом? (- Птахи. Вони радиють весни, спивають весели писни). Ще якою важливою справою вони займаються? (Видповиди дитей). Правильно, навесни птахи в'ють гнизда, видкладають яйця, висиджують пташенят. До нас повертаються птахи, яки зимували в теплих краях.

Проводиться гра "Птахи, що зимують, та перелитни птахи".

Дитям роздають картинки (з п'ятого конверта). Ти, в кого зображення птахив, яки зимують, пидбигають до зимового дерева, а ти, в кого перелитни, -до весняного. Гра повторюСФться килька разив.

Вихователь. Чому перелитни птахи навесни прилитають до нас, а не залишаються в теплих краях? (Видповиди дитей). Так, птахи завжди повертаються туди, де вони з'явилися на свит и зросли. Вони мостять гнизда й виводять пташенят на ридний земли. На зиму ж видлитають у вирий, щоб наступноСЧ весни знову повернутися до нас. А яку користь приносять птахи? (- Вони знищують комах -- шкидникив саду, лису). Як ми турбувалися про них узимку? (-- Пидгодовували насинням, крихтами).

Проводиться рухлива гра "Котилася торба".

ПовторюСФться килька разив.

Вихователь пропонуСФ наступне завдання Весни (з шостого конверта): пригадати назви мешканцив лису - звирив. Дити пояснюють, що таке дики тварини, називають СЧх, розповидають про змини в житти СЧжачкив, билочок, зайцив, ведмедив навесни.

Вихователь. Ви багато дечого знаСФте, и Весна зи своСЧми друзями задоволена вами. Вони чекають на вас - запрошують до себе на гостини: до парку, лису, рички, на луку. Але перш ниж ми пидемо, давайте пригадаСФмо, як узагали треба поводитися на гостинах. (- Треба бути чемним, не галасувати, не смитити, ничого не ламати). У природи також СФ своСЧ закони и правила поводження. Весна зи своСЧми друзями хочуть вам про це нагадати за допомогою ось таких знакив (виймаСФ их из сьомого конверта). Ци знаки називають заборонними, тому що вони забороняють робити зле для живоСЧ природи.

Дити розглядають та обговорюють знаки.

НЕ СМРЖТИ

Гуляючи на природи, не слид засмичувати мисця свого перебування. Не можна залишати "на згадку" про себе пляшки, бляшанки, клапти паперу, полиетиленови торбинки тощо. Об бляшанку можуть поранитись и тварина, и людина; а ризни побутови рештки забруднюють землю, заважають рости рослинам.

НЕ РВИ КВРЖТИ

Коли зирвати квитку, вона перестаСФ пахнути, швидко в'яне й помираСФ. Ранише люди не знали цього правила, а багато хто не зважаСФ на нього й сьогодни. Це призвело до того, що чимало квитив зникли взагали, й зараз ми не можемо милуватися СЧхньою красою.

НЕ РУЙНУЙ

У мурашниках живуть мурашки, а вони корисни для природи. Мурашки розпушують землю, щоб туди краще проходили повитря та вода; вони збирають рештки из земли, щоб вона була чистою, родючою; знищують шкидникив рослин.

НЕ ЛОВИ МЕТЕЛИКРЖВ

Вид дотику пальцив людини з крилець метеликив осипаСФться пилок, ушкоджуються тендитни крильця, й комахи гинуть.

НЕ ГАЛАСУЙ

Лис, поле, лука - це домивки звирив, пташок, комах. Вони там живуть - хто працюСФ, хто видпочиваСФ. РЖ заважати СЧм голосною музикою, криком не можна, бо це СЧх лякаСФ.

Вихователь. Ось ми й познайомились из заборонними знаками. Коли ви гулятимете в лиси чи парку, пригадайте СЧх, щоб ненароком не завдати шкоди ни тваринци, ни рослинци. Не чипайте птахив, комах, риб, не зашкодьте СЧм, и природа виддячить вам. Пам'ятайте: вони господари, а ви гости. Письменник Михайло Пришвин сказав: риби потрибна вода, пташци - повитря, звирови - лис, степ, гори. А людини потрибна Батькивщина. Отже, оберигати й берегти природу означаСФ оберигати й любити свою Батькивщину.

Якщо людина добре серце маСФ,

Вона иде у свит добро творить.

В СЧСЧ очах любов и ласка сяють,

Така людина сонечком горить.

- Будьте и ви, як маленьки сонечка. Творить добро, оберигайте природу, садить дерева, кущи, квити. Любить нашу землю-матинку, и вона видповисть вам любов'ю та щедристю, и пануватимуть у свити мир та злагода.

Вихователь зачитуСФ дитям останнього листа з чаривноСЧ торбинки: "Люби хлопчики й дивчатка, вас люблять вси звирятка, и жучки, и павучки. А ми, весели билченятка, посилаСФмо вам солодощи и своСФ фото. Ми виримо, що ви теж: любите звиряток и комашок, допомагаСФте взимку птахам, пидгодовуСФте СЧх. Тож: видкривайте пакунок из гостинцями. Смачного вам! Весна, билченята та СЧхни друзи".

Дити частуються ласощами.

Висновок

Визначальним у ставленни дошкильнят до природи, згидно з даними екологичноСЧ психопедагогики, СФ когнитивний компонент, тобто готовнисть и прагнення дитини одержувати, шикати та переробляти информацию про об'СФкти природи. Якщо дорослий радиСФ краси метелика, то першою реакциСФю дитини буде пиймати його и дизнатися, який вин на дотик.

Психологи експериментально дослидили, що ривень сформованости в дитей уявлень про живе, а також ривень розвитку пизнавальноСЧ сфери визначають характер взаСФмодиСЧ з природними об'СФктами и ставлення до них. Тобто, чим вищий ривень знань дитей про природу, тим бильше вони виявляють пизнавальний интерес до неСЧ, ориСФнтуючись на стан и благополуччя самого об'СФкта, а не на оцинювання його дорослими. Важливо вчасно використати цю викову особливисть дошкильнят для организациСЧ процесу СЧхньоСЧ взаСФмодиСЧ зи свитом природи.

Ключовим для розуминня особистисного ставлення СФ почуття суб'СФктивного ставлення до об'СФктив и явищ довкилля, яке пов'язане из задоволенням тих чи инших потреб особистости, а отже, СФ для неСЧ суб'СФктивно значущими. У випадку, коли в певному об'СФкти чи явищи не закарбована потреба, Влоб'СФктивнеВ» не збигаСФться з Влсуб'СФктивнимВ», то особистисть нияк не ставиться до них. Особистисни переживання для людини важливиши, а ниж те, що иснуСФ об'СФктивно, не зачипаСФ СЧСЧ почуття.

Змистовною характеристикою суб'СФктивного ставлення до природи СФ модальнисть, яка виддзеркалюСФ модель взаСФмодиСЧ людини з об'СФктами природи. Модальнисть суб'СФктивного ставлення визначаСФться двома факторами : як сприймаСФ людина об'СФкт природи та мотивами дияльности.

Об'СФкт чи явище природи ( собака, кишка, яблунька тощо) може сприйматися особистистю як об'СФкт чи суб'СФкт.

Мотивом взаСФмодиСЧ людини з природою може бути задоволення корисливих потреб - у СЧжи, одязи, материалах для виробництва тощо. Така модель взаСФмодиСЧ маСФ назву прагматичноСЧ. Якщо у взаСФмодиСЧ з природою видсутний мотив ВлкорисностиВ», ця модель СФ непрагматичною. Добираючи информацию про природу (когнитивний канал формування екологичноСЧ свидомости), слид враховувати психологични стимули, яки сприяють кращому засвоСФнню дитьми природничих знань. Так, дошкильнят доцильно знайомити з особливостями повединки мурах, але не узагальнювати, а в деталях розповидати про цикаве в СЧхний повединци: як вони будують мурашник, чистять його, тягнуть важку ношу до свого помешкання тощо. Саме таки видомости СФ психологичним релизером ( стимулом), який задиюСФ пизнавальний интерес.

Дитина у будь якому вици маСФ змогу самостийно приймати ришення и поводитись на СЧх основи у своСЧй життСФдияльности. Дити, яки привчени лише спостеригати и слухати, дияти за вказивкою дорослого або пид примусом, виявляються безпорадними перед довкиллям.

Список використаноСЧ литератури:

1. Базовий компонент дошкильноСЧ освити УкраСЧни // Дошкильне виховання - № 1. - 1999. - с. 59

2. Без природи життя неможливе // Дитячий садок. - Липень, число 25-26. - 2004. - с. 9

3. Била РЖ. Вчимо дивитися, бачити й творити //Дошкильне виховання. -№ 4 - 2004. - с. 14 -18

4. Билан О.РЖ. Екологичне виховання дитей дошкильного вику. - Львив, 1996. - с. 71

5. Веретенникова О.О. Ознайомлення дитей дошкильного вику з природою - К.: Вища школа. - 1979. -с. 365

6. Дитина. Програма навчання и виховання у дитячому садку. К.: Освита, 1993. - с. 266

7. Досвид екологичного виховання в ДНЗ // Библиотека вихователя дитячого садка. № 1-2. - 2005. с.12

8. Дорога в дивосвит // Дитячий садок. - № 37. с.24

9. Дивний свит природи // Библиотека вихователя дитячого садка № 13 - 14. 2006. с.80

10. Дядечко Т. МандруСФмо екологичною стежиною // Дошкильне виховання - № 5. - 2002- с. 28

11. Земля - наш дим. Збирник / Укл. А.РЖ. Алексеев, Ю.М. Головина: пид загальною редакциСФю А.С. Онегова. М., 1983

12. Лисенко Н. Використання спостережень в роботии з екологичного вихованняя дошкильникив // Дитячий садок. 2004. -№ 25-26. - с.10 - 44

13. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду // Книга для воспитателя детского сада, - М.: Просвещение, 1989, с.12, 16-20

14. Романовська Д. Свит навколо нас - и я його частинка. Еколого - психологичний тренинг // Психолог № 9. - №9.- 2006. с. 5-7


Скачать работу: Ознайомлення дитей дошкильного вику з природою

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Педагогика